Gent: Vormingsdag over 200 jaar Marx

Op 5 mei 1818 – inmiddels 2 eeuwen geleden – werd in het Duitse Trier een zekere Karl Marx geboren. Hij zou opgroeien tot één van de meest invloedrijke denkers die ooit geleefd heeft. Het Communistisch Manifest, dat hij in 1848 samen met Friedrich Engels schreef als programmaverklaring voor de ‘Bond der Communisten’, is wellicht het breedst verspreide politieke werk aller tijden. De analyses van het kapitalisme, die erin vervat zitten en die Marx later nog verder uitwerkte in zijn befaamde ‘Das Kapital’, blijven 170 jaar later even pertinent.

De gevestigde media, traditionele politici en grote bedrijven doen er alles aan om de rampzalige gevolgen van het kapitalisme te verbergen. Ze proberen het bestaan van strijd tussen twee klassen met tegengestelde belangen te verdoezelen. Maar het is moeilijk om de feiten volledig te negeren: 42 miljardairs zijn even rijk als de armste helft van de wereldbevolking. Voor jongeren en werkenden is het belangrijk om zich de lessen van de strijd van hun klasse eigen te maken.

Op deze vorminsdag willen we dan ook verder ingaan op enkele hoofdelementen van Marx’ denken – van arbeidswaardeleer tot de methode van het historisch materialisme – en de impact ervan op (klassen)strijd. Immers: “De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”

Campagne ROSA organiseert op deze vormingsdag een extra traject. We gaan in op waarom volgens ons Marxisme en feminisme aan elkaar gelinkt zijn en op hoe de positie van de vrouw zich ontwikkelde binnen het kapitalisme.

Afspraak om 13u in lokaal 100.017 van de Blandijn (Faculteit Letteren & Wijsbegeerte)

Programma:

13u – 14u: 200 Jaar Karl Marx
De ontwikkeling van zijn ideeën

14u15 – 16u: keuze uit 3 commissies
Marxistische Economie
Historisch Materialisme
Marxisme en vrouwenstrijd

16u30 – 18u: opnieuw keuze uit 3 commissies
Hervorming of revolutie
Marxisme vs Stalinisme
Positie van de vrouw onder het kapitalisme

18u – 19u30: Pauze
Eten voorzien aan democratische prijs

19u30: Film over het leven van Marx

Facebook evenement