KdG-Antwerpen. Debat: Studenten zullen moeten strijden voor hun toekomst

De economische crisis en het jarenlang gevoerde neoliberale besparingsbeleid zorgen er vandaag voor dat de jongeren het steeds moeilijker krijgen. De studiekosten swingen de pan uit met een stijging van 50% op 10 jaar tijd wat neerkomt op gemiddeld 10.101 € per jaar per student. Ook als de jongeren op de arbeidsmarkt komen worden ze geconfronteerd met werkloosheid en super flexibele en slecht betaalde jobs.

Met de ALS vinden we dat we ons als jongeren niet zomaar bij deze situatie kunnen neerleggen. Daarom werken we mee met de ResPACT-campagne voor gratis hoger onderwijs tegen de commercialisering ervan. Sinds 1980 daalt het budget voor onderwijs, weliswaar met ups and downs. In 1980 besteedde de regering nog meer dan 7% van het BBP aan onderwijs, vandaag is dat minder dan 5,5%. Het aantal studenten verdubbelde echter sindsdien. Op deze manier verplicht de overheid de instellingen meer en meer personeel af te danken, sociale diensten af te bouwen en private financiering te zoeken.

De instellingen zullen ook een deel van de verloren financiering bij de studenten zelf zoeken. De inschrijvingsgelden voor MaNaMa’s (MasterNaMaster) kunnen al oplopen tot 25.000 euro. De invoering van het leerkrediet beperkt nog meer de toegang tot hoger onderwijs. Hiermee kan de financiering van onderwijsinstellingen ingetrokken worden voor een deel van de studenten die moeilijkheden hebben om direct te slagen. Zij kunnen herinschrijving ontzegd worden, of dubbel inschrijvingsgeld gevraagd worden om hun studies verder te kunnen zetten. Deze maatregel is rampzalig voor studenten die werken of afkomstig zijn uit een zwakker sociaal milieu en meer moeilijkheden hebben om te slagen. Het zijn de eerste stappen naar de invoering van inschrijvingsgelden van 1.500 € tot 7.000 € voor een eerste bachelor zoals in Groot-Brittannië of Nederland. In onze kapitalistische samenleving probeert men alles te reduceren tot producten die verkocht kunnen worden. In een dergelijk systeem kunnen enkel diegenen met rijke ouders het zich permitteren te studeren.

Als jongeren dan stoppen met studeren worden ze geconfronteerd met een overvolle arbeidsmarkt. Indien ze al een job vinden, stemt deze vaak niet overeen met hun diploma en is deze zeer flexibel (dag- of weekcontracten, interim) en slecht betaald. Zo is de werkloosheid onder jongeren sinds vorig jaar gestegen met 31,2% en dit zal met de nieuw afgestudeerden die er deze zomer bijkomen en de huidige economische situatie er alleen maar verder op verslechteren.

Met de Actief Linkse Studenten voeren we de campagne tegen de besparingen en voor een democratisch onderwijs dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen ongeacht sociale afkomst, origine, geloofsovertuiging enz. Weliswaar is het recht om die politieke campagne te voeren niet vanzelfsprekend. Enkele weken terug werd ons verboden aan politiek te doen op de campus Sociaal Agogisch Werk van de KdG. Uiteraard legden we ons hier niet bij neer en startten we een campagne voor vrije meningsuiting: het recht om aan politiek te mogen doen en het recht van andere studenten om op de campus te komen (zo voert de ALS vaak gemeenschappelijk campagne met studenten van andere hogescholen, universiteiten). Deze actie met petitie heeft een enorm succes gekend onder de studenten en docenten. Het resultaat was dat er verschillende gesprekken tussen de ALS en de directie zijn doorgegaan. De directie heeft moeten toegeven dat ze verrast was van de impact van ons campagnevoeren en dat ze de dynamiek die daaruit voortkwam niet zomaar naast zich neer konden leggen. Het departement vergaderde verder met de andere departementen rond deze kwestie en besliste een kader te creëren hoe ze met organisaties als de onze in de toekomst zullen omgaan. In de praktijk houdt dit in dat we (voorlopig) onze slag hebben thuisgehaald.

Om meteen van ons pas verworven recht gebruik te maken, plannen we een debat: “Studenten zullen moeten strijden voor hun toekomst”. Bedoeling zal zijn om in discussie te gaan over politiek engagement onder studenten: de noodzaak ervan en de mogelijkheden die ertoe geboden worden. In een periode van economische crisis zullen de studievoorwaarden en -kosten immers precairder worden. We willen debatteren over hoe de strijd voor betere omstandigheden aan te gaan.

Een ALS-lid zal in discussie gaan met één of meerdere docenten/studenten van de KdG-Hogeschool. De moderatie zal door een neutrale student of docent verzorgd worden. Na het debat willen we de aanwezigen de mogelijkheid bieden vragen te stellen en/of hun eigen visie naar voor te brengen. Het geheel zou een uur duren.

Afspraak: Maandag 27 april, om 12u45, lokaal 113a, campus Sociaal Werk van de KdG (Brusselstraat 23, Antwerpen, aan ’t nieuw Justitiepaleis). Sprekers: Hannes van de Actief Linkse Studenten – 2 docenten van de richting sociaal werk en orthopedagogie