Socialisme 2013. Tegen besparingen, tegen repressie, tegen GAS!

Het assortiment van maatregelen om ons het zwijgen op te leggen, neemt toe. Officieel dienen GAS-boetes om overlast te bestrijden. Maar in plaats van de oorzaken van overlast aan te pakken, wordt de repressie tegen iedereen die wat uit de band springt opgevoerd. Ook protestacties en verzet vallen steeds meer onder de GAS-regels. Terwijl wij harder worden aangepakt, komen er voor rijke fraudeurs nieuwe mogelijkheden bij om aan vervolging te ontsnappen. Dat is klassenjustitie.

Wij aanvaarden dit beleid niet en gaan in verzet. De campagne TegenGAS voerde eind februari enkele eerste acties in Gent en Antwerpen. Ook in Brussel werd betoogd tegen politiegeweld en komt er een actie tegen de GAS-boetes. Het Gentse bestuur wil zich progressief voordoen en reageerde op de standpunten van TegenGAS.

Het belangrijkste argument daarin is de stelling dat GAS-boetes in Gent enkel worden gebruikt als laatste middel bij zaken als sluikstorten, wildplassen, nachtlawaai,… Het stadsbestuur meent dat wel wordt ingezet op sociaal beleid en preventie. Dat elk stadsbestuur kan beslissen in welke mate de repressieve mogelijkheden worden toegepast en voor welke doeleinden, geeft net een van de problemen van de regeling aan. Bovendien valt het te betwijfelen of het Gentse stadsbestuur inzake sociaal beleid zal ingaan tegen de budgettaire discipline – lees: de besparingen – die in het huidige crisisbeleid vervat zit.

Met het ‘afschaffen’ van het woord ‘allochtoon’ zullen de sociale problemen als gevolg van de crisis en bijhorende besparingen niet opgelost geraken. Als het bestuur niet wil kiezen voor steeds meer repressie, moet het van woorden overgaan tot daden en beginnen met een massaal programma van investeringen in sociale huisvesting, scholen, openbare dienstverlening, gratis afvalophaling en meer publieke vuilbakken,…

Repressie zal overlast niet aanpakken of verminderen. Het leidt enkel tot meer spanningen en willekeur. Als antwoord op overlast is er nood aan een sociaal beleid.

 


Zaterdag 13 april. 13-14u30. Openingsmeeting: Jongeren in strijd voor een toekomst

We starten Socialisme 2013 met een meeting over de toekomst. ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, wist Lenin al. Met LSP leggen we heel wat nadruk op jongerenwerk omdat dit een dynamische toets aan de klassenstrijd kan toevoegen en omdat het belangrijk is om radicaliserende jongeren een perspectief en programma aan te bieden. Als jongeren vandaag het nieuws halen, is het doorgaans omwille van problemen. De ‘generatie zonder toekomst’ vindt geen werk, meer dan de helft van de Spaanse en Griekse jongeren zit zonder werk. Deze generatie wordt repressief onder vuur genomen met maatregelen als de GAS-boetes. Jongeren worden verweten dat ze niet tolerant zijn, racisme en seksisme vieren hoogtij. Maar… jongeren staan ook mee vooraan in het verzet. Dat blijkt ook op onze jongerenmeeting.

     

  • Juan Antonio Herdi van Socialismo Revolucionario (Spanje) heeft het over het verzet tegen de gevolgen van de crisis
  • Emilie (Namen) spreekt over seksisme en de strijd ertegen
  • Maxime (Actief Linkse Scholieren, Brussel) spreekt over jongerenverzet in ons land
  • Mathias (Gent) spreekt over de campagne TegenGAS

 

Zondag 14 april. 13.30 – 16.00: debat. Stop de GAS-boetes. Geef ons toekomst, geen repressie

In verschillende regio’s worden jongeren geconfronteerd met willekeurige GAS-boetes en worden deze pestboetes ook steeds meer ingezet tegen politiek protest. Zo kregen betogers die in Brussel betoogden aan een ‘banket van rijken’ allemaal een GAS-boete, er werden tientallen van die boetes uitgedeeld. Langs Franstalige kant neemt de JOC (KAJ) al enige tijd het voortouw in het organiseren van verzet tegen de repressie. Langs Nederlandstalige kant werd de campagne TegenGAS opgezet. We gaan na hoe we ons protest tegen repressie en tegen het besparingsbeleid dat hand in hand gaat met repressie kunnen organiseren. Er wordt gesproken door een vertegenwoordiger van JOC en een vertegenwoordiger van TegenGAS.