Ugent: stem ALS in de Raad

De Actief Linkse Studenten nemen deel aan de studentenverkiezingen aan de Ugent tussen 22 en 26 maart. We willen in deze verkiezingen een consequente linkse stem vertegenwoordigen. Studentenverkiezingen worden gekenmerkt door vage, nietszeggende slogans, zwakke programma’s en bijgevolg een heel lage opkomst. Bovendien hebben studenten geen idee voor wie ze eigenlijk stemmen en wat hun vertegenwoordiger exact betekent voor hen. De studenten worden namelijk niet betrokken bij het bepalen van de standpunten van hun vertegenwoordiger.

De verkiezingsdeelname en het programma van de ALS-kandidaten worden gesteund door de hele organisatie en wordt niet gebruikt voor persoonlijke carrièrestappen. Evenmin verhullen de kandidaten hun lidmaatschap van de ALS. Zij komen er eerlijk voor uit dat hun kandidatuur als doel heeft de belangen van studenten en personeel te verdedigen tegenover de neoliberale besparingspolitiek.

We willen de studenten oproepen zich niet zomaar neer te leggen bij de maatregelen die de komende jaren zullen worden genomen. Het recht op hoger onderwijs staat op de helling en ook de sociale dienstverlening aan studenten wordt meer en meer afgebouwd. Via concrete campagnes wil ALS aantonen dat gezamenlijke strijd van studenten en personeel kan lonen.

Stop de commercialisering van het hoger onderwijs

De Bologna-akkoorden hebben tot gevolg dat de universiteit het met veel minder middelen moet stellen. Vandaar dat er gesneden wordt in de diensten, studentenvoorzieningen, beurzen, subsidies voor cultuur,… terwijl de inschrijvingsgelden stijgen. Omdat de studentenfaciliteiten (o.a. resto’s en koten) niet genoeg publieke subsidies krijgen, is enkel een uitbreiding mogelijk op basis van privé-kapitaal. Daaruit volgen natuurlijk prijsstijgingen en een kwaliteitsdaling.

   

 • Een verkozen ALS-lid in de Raad van Bestuur zal zich niet plooien naar de besparingen die opgelegd worden. Besparingen worden vandaag opgelegd omdat de regeringen zich meer bekommeren om de winst van de bedrijven dan om de kwaliteit van het onderwijs. ALS denkt dat onderwijs een publiek gefinancierde dienst moet blijven. Meer middelen: 7% van het BBP.
 • Prestigeprojecten als het UFO-auditorium in de St-Pietersnieuwsstraat zijn niet in het belang van de studenten! Grote groepen dienen opgesplitst te worden in plaats van samengeperst te worden in gigantische auditoria.
 • Stop de verloedering van onze studentenrestaurants! Voor kwaliteitsvolle maaltijden aan democratische prijzen. Stop de lange wachtrijen door het tekort aan resto’s!

Huisvesting

In Gent zitten 24.000 van de meer dan 60.000 studenten op kot. De universiteit biedt slechts 2000 koten aan, de anderen moeten hun gading vinden op de private huurmarkt. Dit leidt tot woekerprijzen op de privé-markt. Zelfs die koten die niet aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoen, raken vlot verhuurd. De gemiddelde huurprijs bedraagt 262 €/maand.

   

 • ALS eist massale woningbouw met publieke financiering met democratische controle over de infrastructuur, die moeten afgestemd zijn op de noden van student en milieu.

Seksisme

Seksisme is nog steeds aanwezig, ook aan de universiteit. De vrouw wordt nog al te vaak gezien in een traditionele rol of als lustobject. Dit laatste voornamelijk als verkooptechniek. Posters van studentenverenigingen, zowel studentikoze als politieke, waarop vrouwenlichamen de aandacht moeten trekken zijn denigrerend. ALS zegt dit niet vanuit preutse overwegingen maar vanuit de overtuiging dat dit een rem vormt op de ontwikkeling van de vrouwen en dat de stigmatisering van vrouwen zowel studentes als studenten beïnvloedt in hun houding ten opzichte van elkaar. ALS denkt dat seksisme enkel vanuit een bredere maatschappelijke context kan bestreden worden.

   

 • ALS eist dat de UGent een actief antiseksismebeleid voert.

Antiracisme

Racisme en homofobie zijn haatdragende meningen die onverenigbaar zijn met een open onderwijsinstelling. Extreemrechtse studentenorganisaties als de NSV gebruiken maar al te graag geweld tegen andersdenkenden. Racisme komt voort uit de tekorten in de samenleving. Als in de toekomst de toegang tot hoger onderwijs wordt beperkt, zullen racistische ideeën worden verspreid om eerst onderwijs te bieden aan de “eigen” studenten. Enkel een strijd voor democratisch en toegankelijk onderwijs voor iedereen kan hierop een antwoord op bieden.

Verantwoording

Onze verkozenen zullen continu verantwoording afleggen voor de standpunten die we innemen en deze openlijk bediscussiëren. Wij zullen de dossiers uit de beheerraden van de UGent naar de studenten brengen. Onze vertegenwoordigers kunnen het karakter van het onderwijs niet op hun eentje veranderen. Zij zullen daarom telkens initiatief nemen tot acties, campagnes en mobilisaties om op die manier samen met studenten en personeel op te komen voor onze belangen.