Ugent: stem voor de Actief Linkse Studenten

Tussen 22 en 26 maart kunnen studenten van de Ugent stemmen voor hun vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en in de Sociale Raad. Wij nemen deel aan deze verkiezingen op basis van een duidelijk programma waarmee we studenten willen overtuigen om voor hun belangen op te komen. Daarom roepen wij op massaal te gaan stemmen. Dit kan online via een code die per mail (UGent-account) zal worden opgestuurd.

 

Studentenkoten

   

 • betaalbaar en kwaliteitsvol
 • geen prijsverhoging in de homes!
 • voor de bouw van 10.000 koten, publiek gefinancierd

Stop de commercialisering van het onderwijs

   

 • voor een toegankelijk onderwijs voor iedereen
 • stop het plaatsgebrek door meer personeel, niet door megamega-auditoria
 • 7% van het BBP voor onderwijs

Geen privatisering van de resto’s

   

 • geen prijsverhoging
 • stop de wachtrijen
 • voor meer personeel en de bouw van nieuwe resto’s

 


Stop vermarkting onderwijs

Waarom zouden wij betalen voor hun crisis?

De kandidaten van de Actief Linkse Studenten verzetten zich tegen deze evolutie van het onderwijs.

 • Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en moet dienen om de talenten en kwaliteiten van iedereen te ontplooien.
 • Stop de commercialisering: het bedrijfsleven is niet geïnteresseerd in kwaliteit en diversiteit maar in de winstgevende aspecten van het onderwijs.
 • Voor een verhoging van de publieke middelen voor onderwijs tot 7% van het BBP

Door de crisis regent het besparingen en ontslagen. Carrefour en Opel zetten duizenden werknemers op straat. Gedurende 20 jaar plunderde de neoliberale politiek de staatskas ten voordele van de winstmaximalisatie. In functie daarvan werd gesaneerd op o.a. gezondheidszorg, openbaar vervoer en onderwijs.

De illusie dat winstmaximalisatie voor welvaart zorgt, werd door de crisis doorprikt. De Bel20 bedrijven maakten elk jaar miljarden winst. Ondertussen nam armoede toe tot 15% van de bevolking. 20 miljard belastingsgeld werd gebruikt om de grote aandeelhouders van de banken te redden. Maar men beweert dat er geen geld is om onderwijs en openbare diensten te onderhouden.

Bovendien komen de besparingen van vandaag bovenop de onderfinanciering die al 30 jaar bezig is. De budgetten van het onderwijs zijn sinds begin jaren ’80 gedaald van 7% van het Bruto Binnenlands Product tot 4,8% vandaag. In diezelfde periode kende het hoger onderwijs een verdubbeling van het aantal studenten.

De Bolognaverklaring werd 10 jaar geleden goedgekeurd en moest de onderwijsinstellingen inschakelen in de concurrentielogica om zo een “Europese markt van het Hoger Onderwijs” te creëren. Ook het leerkrediet, dat studenten “productief” moet maken, wil van het hoger onderwijs een diplomafabriek maken.

Het onderwijsbeleid is gericht op een toename van privémiddelen in het hoger onderwijs. Dit zal gevolgen hebben voor die faculteiten die niet “economisch interessant” zijn (Letteren en Wijsbegeerte e.a.) en waar het bedrijfsleven dus niet in zal investeren. Een verschil in kwaliteit en aanbod en een verhoging van inschrijvingsgelden zal het democratische karakter van het hoger onderwijs in de weg staan.

Onze vertegenwoordigers zullen zich consequent verzetten tegen elk besparingsplan en bovenstaande eisen verdedigen. Internationaal vonden al protest plaats. In Oostenrijk, Duitsland en Zweden verzetten de studenten zich tegen hoge studiekosten en gebrekkige infrastructuur. De gevolgen van het tekort aan middelen Elke jongere moet ongeacht de familiale en financiële situatie kunnen studeren.

De huidige hervormingen raken vooral de sociaal zwakste studenten. Door de crisismaatregelen zullen meer en meer studenten moeite krijgen om hoger onderwijs te betalen. Zowel de inschrijvingskosten zelf als alle randkosten (huisvesting, energie, materiaal, vervoer, maaltijden) worden te hoog voor een gemiddeld gezin.

Jongeren voelen zich meer en meer genoodzaakt te gaan bijklussen om hun studies en ontspanning te kunnen betalen Meer dan 90% van de studenten verrichten studentenarbeid tijdens de vakantiemaanden of het schooljaar.

Het principe van leerkrediet is een beperking op het hoger onderwijs. Studenten die werk en studie moeten combineren zijn de eerste slachtoffers. Op termijn zal men inschrijvingsgelden aanpassen aan het leerkrediet. Op die manier zullen de sociaal zwakste studenten uit het systeem worden gefilterd.

 


Geen racisme, seksisme of homofobie aan de Ugent

Voor een universiteit waar iedereen ongeacht huidskleur, cultuur, religie of seksualiteit een kans krijgt en welkom is

Elke dag van het jaar gebeurt er in België één verkrachting binnen de schoolmuren. 79% van vrouwen kreeg reeds seksistische opmerkingen of gebaren. Ook aan de universiteit en in het uitgangsleven worden vrouwelijke studenten geconfronteerd met deze problemen. We denken dat de beeldvorming die vrouwen meer en meer als lustobject voorstelt hier mee voor verantwoordelijk is.

Wij leggen de universiteit en alle studentenorganisaties een charter voor waarin men zich verbindt om geen seksistisch beeldmateriaal te gebruiken.

ALS neemt dit initiatief niet vanuit een preutse houding, maar vanwege de maatschappelijke impact die deze beeldvorming met zich meebrengt.

Ook racisme en homofobie bestaat aan de universiteit. De groei van onverdraagzaamheid wordt volgens ons veroorzaakt door sociale en maatschappelijke problemen. Enkel het probleem bij de oorzaak aanpakken kan dus een oplossing bieden. Ondertussen moeten rechten en vrijheden beschermd worden door geen racistische, seksistische en haatdragende propaganda toe te laten aan de universiteit.

Voor een uitgebreid meldpunt waar seksisme of racisme tijdens examens, lessen, groepstaken of bij sociale omgang, in een vertrouwelijke omgeving kan worden gemeld.

 


Tegen de afbouw van sociale voorzieningen

 • Tegen de prijsverhogingen en lange wachtrijen in de resto’s
 • Geen privatisering van de studentenrestaurants
 • Voor het aanwerven van extra personeel aan betere arbeidsomstandigheden
 • Voor de bouw van nieuwe resto’s met kwaliteitsvolle maaltijden aan democratische prijzen, in eigen beheer

In de resto’s worden studenten geconfronteerd met enorme wachtrijen, te kleine ruimtes, prijsverhogingen en een gebrek aan afwisseling in het aanbod.

Ondanks het tekort aan resto’s besloot de AUG de Overpoortresto binnenkort te sluiten. Ter vervanging komt er een nieuwe resto in PPS op de Kantienberg. Op diezelfde Kantienberg is er reeds een resto van de HoGent (lid van AUG) die aantoont wat we van private partners mogen verwachten. Net zoals de resto op de campus UZ wordt deze uitgebaat door de multinational SODEXHO, met duurdere prijzen en slechtere kwaliteit als gevolg. Vorig semester leidde dit zelfs tot een boycot door de studenten.

De kwaliteit en democratische prijzen van het eten kunnen enkel gegarandeerd worden door de publieke financiering van resto’s op te trekken. Deze hebben nood aan meer infrastructuur, personeel en een rijker en kwaliteitsvoller aanbod.

 • Gratis en degelijk openbaar vervoer
 • Een drastische uitbreiding van de fietsherstelplaatsen en fietsenstallingen.

Mobiliteit in Gent is een stokpaardje van de UGent dat nog uitgebreid moet worden. Zowel voor fietsers als door gratis openbaar vervoer.

Studenten die pendelen omdat ze door financiële redenen niet op kot kunnen gaan, betalen te veel voor hun vervoer. Gratis openbaar vervoer drukt voor iedereen de kosten: voor studenten, personeel en het milieu.


Huisvesting in Gent: ontoereikend en te duur 

 • Geen prijsverhogingen van de homes.
 • Stop de Publiek Private Samenwerking.
 • Voor de bouw van 10.000 koten. Publiek gefinancierd door de Vlaamse Overheid, de Stad Gent en de UGent.

Voor 24.000 kotstudenten biedt de AUG (Associatie van UGent en Hoge Scholen) slechts 2.000 koten aan. De overige 22.000 moeten dus hun gading vinden op de private huurmarkt. Daardoor worden woekerprijzen gevraagd. De gemiddelde prijs bedraagt 262 €/maand. Door een tekort aan koten geraken zelfs de koten die niet aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoen verhuurd.

De 650 nieuwe kamers op de Kantienberg zijn in die zin maar een doekje voor het bloeden. Deze worden via een publiek-private samenwerking(PPS) gebouwd waardoor de prijzen voor de kamers 325€ of meer zullen bedragen. Met deze hoge huur wil men de private partner betalen. Diezelfde privépartner krijgt bovendien het volledige Overpoortcomplex cadeau. Verder ligt er een plan voor om de prijzen van alle homes, afhankelijk van hun locatie, de hoogte in te trekken en de studententoelage voor studio’s en appartementen af te schaffen.

Zo wordt de deur naar privatisering volledig opengezet. In plaats van zich te beroepen op privé-investeerders moet de universiteit in samenwerking met de Vlaamse Overheid en de Stad Gent voorzien in zelf gefinancierde en betaalbare huisvesting. De huurprijs op de privémarkt kan worden beïnvloed indien er voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkoten door de universiteit zelf worden aangeboden.

 


MEGA-auditoria helpen de kwaliteit geen meter vooruit

 • Grote groepen dienen opgesplitst te worden in plaats van samengeperst in mega-auditoria.
 • De kwaliteit wordt bevorderd door meer middelen voor onderwijs, niet voor prestigeprojecten.

Op 26 februari weigerden rechtenstudenten en de studenten van de Hoge School deel te nemen aan de lessen omwille van de gebrekkige infrastructuur. De UGent en de Stad Gent gaan er prat op de grootste universiteit(sstad) te zijn, maar de infrastructuur is er niet aan aangepast. Er is niet genoeg plaats in de auditoria om iedereen kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

Honderden tot 1.000 studenten in één auditorium, met één lesgever zorgt voor concentratieproblemen bij veel studenten. In plaats daarvan moet extra personeel worden aangeworven. Zo kan in kleinere groepen les gegeven worden, beschikken profs over meer tijd voor begeleiding, en worden jobs gecreëerd voor net afgestudeerden.

 


De doelstelling van de Actief Linkse vertegenwoordigers

Studentenvertegenwoordigers kunnen in het beste geval maar nuances aanbrengen in het beleid. Ze worden vaak gebruikt als schaamlapje om beslissingen een democratisch imago te geven.

Wij willen geen vertegenwoordigers zijn die het excuus bieden om het huidige beleid van de UGent door te voeren ten koste van de studenten en het personeel.

Een verkozen ALS-lid in de Raad van Bestuur of Sociale Raad zal zich consequent verzetten tegen de besparingen die opgelegd worden. Besparingen zijn enkel noodzakelijk omdat de regering zich meer bekommert om winst voor bedrijven dan om de kwaliteit en dienstverlening van het onderwijs.

Op basis van acties, betogingen en grote bewegingen werd een democratisering van het onderwijs afgedwongen. De ALS wil bij deze tradities aansluiten.

 • Wij verbinden ons ertoe de studenten permantent te infomeren over de discussies en beslissingen.
 • Als organisatie zullen wij waar nodig oproepen tot actie en campagnes lanceren in het belang van de studenten.

Privileges voor een verkozen student vinden wij onaanvaardbaar. Het misbruiken van subsidies voor persoonlijke doeleinden heeft niets te maken met consequente vertegenwoordiging.

 • Het engagement van een verkozen ALS-lid wordt niet gedreven door persoonlijke carrièrestappen.
 • Wij zullen elk persoonlijk privilege weigeren.
 • Wij zullen de onkosten, gemaakt met geld van UGent publiceren en verantwoorden.