Leuven. Antwoord ALS aan LOKO na weigering om NSV toe te laten op meeting

Meeting in Leuven op 2 maart. Verslag

Het extreemrechtse NSV werd op 2 maart niet toegelaten op een meeting van de Actief Linkse Studenten. Naar aanleiding hiervan vroeg NSV aan LOKO om ALS niet langer te erkennen. Op vraag van LOKO heeft ALS een schriftelijke reactie doorgestuurd. Hieronder kan je die reactie lezen.

1. Inleiding

In deze tekst formuleert ALS Leuven een antwoord op het incident van 2 maart, waarbij ALS de toegang ontzegd heeft aan leden van NSV! en daarbij het LOKO subsidiereglement geschonden heeft. ALS is van mening dat ze geen andere keuze had omwille van het karakter en de agenda van NSV! en is dan ook niet van plan zijn houding te wijzigen naar de toekomst toe.

In sectie 2 tonen we aan dat NSV! zich ideologisch inspireert op het fascisme. Vervolgens gaan we in sectie 3 in op het karakter van het fascisme en leggen we uit dat geweld tegen links een onlosmakelijk deel daarvan uitmaakt. Daarna lichten we in sectie 4 de echte opzet van NSV! toe. Sectie 5 toont aan NSV! daarbij de privacywetgeving schendt. Ten slotte geven we onze conclusies in sectie 6.

2. Fascisme & Geweld tegen Links: De Feiten

Deze sectie toont door middel van een niet-exhaustieve lijst aan dat de NSV! zich onmiskenbaar ideologisch en in de praktijk inspireert op het fascisme.

  • In 2012 publiceerde De Morgen een artikel [4] over de raid in Leuven in 1984 door NSV Leuven, waarbij volgens ooggetuigen NSV praeses Jurgen Ceder, vandaag N-VA, Bart Germeys met een gerichte karateslag kreupel maakt.
  • In 1997 schreef Schamper over geweld en intimidatie door NSV [25].
  • In 2006 kreeg Blokbuster een reeks foto’s toegestuurd die op NSV-evenementen genomen waren [14]. Daarop zien we bierflesjes in de vorm van een hakenkruis, de aanwezigheid van NSV’ers op de begrafenis van Bert Ericsson in 2005, indertijd lid van de Hitlerjugend, vrijwilliger om te vechten tegen het communisme in 1950, jarenlang een kopstuk van de verboden privé-militie VMO, en die steeds gesteld heeft dat hij trouw bleef aan de Führer en het nazisme [15]. We zien verder onder meer een foto van NSV’ers met een vlag van de Belgische fascist Joris van Severen [16].
  • De toenmalige praeses van NSV-Hasselt postte in 2006 op een internetforum: “Eens de democratie in chaos ineenstuikt, hoop ik dat er een ijzeren fascistische hand is om over te nemen” [17].
  • In 2011 sprak de antisemitische Krisztina Morvai [18, 19] voor NSV! in Gent [7]. Morvai is nauw gelieerd met de Hongaarse neonazi partij Jobbik [19, 20], die over een eigen militie beschikt tegen roma zigeuners [21].
  • NSV! Antwerpen nodigde in 2012 Udo Voigt uit [1]. De UA weigerde een lokaal aan de universiteit. Udo was tot 2011 voorzitter van de extreemrechtse Duitse NPD. Udo Voigt stelde in 2007: “6 miljoen [joden] kan niet kloppen. Er zijn er in Auschwitz maximum 340 000 omgekomen” [2, 3]. De Duitse overheid tracht de NPD te verbieden. Der Spiegel schreef [11] op 3 december 2013: “The states argue that the NPD espouses a racist, violent ideology similar to that of Hitler’s Nazi party and that it wants to overthrow the democratic order through militant action.
  • In 2013 plande NSV! in Leuven het internationale colloquium We are the Youth! [9] Het Colloquium werd niet toegelaten aan gebouwen van de KU Leuven en moest uitwijken naar Antwerpen omwille van de extremistische sprekers, waaronder László Toroczkai. In Veto lezen we over hem: “Hij is de leider van de extreemrechtse Hongaarse organisatie 64 Landen Jongerenbeweging. Hem werd in 2004 voor een jaar de toegang ontzegd tot Servië wegens gewelddaden. In 2006 mocht hij vanwege gewelddaden ook gedurende vijf jaar Slovakije niet meer binnen. In oktober wou hij spreken op een conferentie in Roemenië, maar de toegang tot het land werd hem ontzegd. Bovendien laten Toroczkai en zijn groepering hun sympathie blijken voor de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad, die de afgelopen jaren vaak in de pers kwam met racistische uitspraken. Toroczkai werd jaren geleden ook uit de Hongaarse extreemrechtse Partij voor rechtvaardigheid en Leven gezet, omdat hij te extreem werd bevonden.” [8]. Er was een spreker van Bloccu Studentesco, de studentenorganisatie van het neofascistische Italiaanse Casa Pound [10]. Casa pound pleit o.a. voor een facisme van de 21e eeuw.
  • 18 april 2015 organiseerde NSV! een colloquium [5] in Edegem (een lokaal aan de UA werd opnieuw geweigerd), waarbij openlijke fascisten uitgenodigd werden, waaronder de rus Alexander Dugin die bekendstaat voor zijn fascistische opvattingen, die oproept voor een algehele oorlog, die tot persona non grata verklaard werd in Oekraïne en die in 2014 opriep om de Oekraïners te vermoorden [12]. Andere sprekers waren de neo-fascistische Duitse journalist Manuel Ochsenreiter [13] en John Morgan, hoofdredacteur van uitgeverij Arktos dat werken uitbrengt van nieuw-rechtse auteurs en dubieuze fascisten zoals Durgin [6].

3. Fascisme als Ideologische Basis van NSV!

Hitler kwam aan de macht en kon die macht enkel consolideren door het gebruik van geweld tegen links, waarbij meetings van vakbonden, socialisten en communisten fysiek uit elkaar geslagen werden en later verboden werden [26]. Nog voor de joden kwamen communisten en sociaaldemocraten in de concentratiekampen terecht [24]. Bij Mussolini zagen we eerder een gelijkaardig patroon [27].

Het doel is 1) de vernietiging van democratische oppositie bij de totstandkoming van een autoritaire staat en 2) het verzwakken van de onderhandelingspositie van werknemers zodat deze slechtere werkcondities zoals lagere lonen en langere werkdagen moeten aanvaarden.

Ook in Griekenland gebruikt Gouden Dageraad niet enkel geweld tegen vreemdelingen, maar ook tegen links, zoals bleek met de moord op Pavlos Fyssas in september 2013 [22]. Een paar dagen daarvoor viel een militie van Gouden Dageraad militanten van de KKE (communisten) aan. Negen KKE’ers werden in het hospitaal opgenomen [23]. Toen Gouden Dageraad merkte dat een serieuze reactie uitbleef, won het aan zelfvertrouwen, wat resulteerde in de dood van Pavlos.

Ten slotte is fascisme een ideologie die enkel kan groeien in tijden van economische en sociale crisis. Enkel dan slagen ze erin te bouwen op de wanhoop die leeft bij grote lagen van de bevolking. Ter illustratie was Gouden Dageraad in Griekenland een verwaarloosbare partij met 0,3% van de stemmen, maakten ze in de verkiezingen van juni 2012 een sprong naar 7%. Daarna stegen ze gestaag in de peilingen tot een 15% tot de moord op Pavlos Fyssas, waarna ze in de verkiezingen van januari 2015 toch nog steeds 7% van de stemmen haalde, ondanks het feit dat het gewelddadige karakter van de partij voor elke Griek overduidelijk geworden was [36].

4. De Opzet van NSV!

Gegeven al het bovenstaande kan niet alleen een openheid voor fascistische ideeën vastgesteld worden bij NSV!, maar ook een bereidheid die in de praktijk te brengen, indien het socio-economische klimaat zich daartoe leent, d.m.v. intimidaties en geweld tegen links. NSV! test – net zoals andere (neo-)fascistische organisaties – constant hoe ver ze kan aan en zal zonder tegenreactie de volgende keer weer een stap verder proberen te gaan. Wanneer het klimaat ongunstig is doen ze zich voor als onschuldige studentenorganisatie, maar wie wat dieper kijkt moet tot de conclusie komen dat dit slechts schijn is.

Op 24 februari voerden leden van ALS campagne in aanloop naar de Syriza-meeting van 2 maart. Twee leden van NSV begonnen – in lijn met hun ideologie – met intimidaties: “Jullie meeting staat aangekondigd op Facebook. Daar staan ook namen bij…” en “Werk jij aan de universiteit? Wat zou je werkgever ervan denken als hij wist dat je actief was bij extreemlinks.” Ten slotte kondigde NSV!aan naar onze meeting te komen [28]. Er werd overwogen klacht neer te leggen bij de politie maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. In Gent werd de ALS in 2014 eveneens vanuit extreem rechtse hoek geïntimideerd en valselijk beschuldigd, meer bepaald door het KVHV [29], waar NSV! trouwens uit ontstaan is.

De aanpak van NSV! bij de Syriza-meeting in Leuven op 2 maart was dan ook duidelijk met voorbedachten rade. In het huidige klimaat zou geweld van hun kant immers niet aanvaard worden. Er werd een andere, subtielere aanpak gehanteerd: een schending van het LOKO subsidiereglement door ALS provoceren. NSV! kent ALS goed genoeg om te weten dat het niet op de Syriza-meeting zou toegelaten worden. Vanaf de eerste minuut, nog voordat er iets gebeurd was, werd er door NSV! dan ook gefilmd; bewijsmateriaal om aan te tonen dat ALS het subsidiereglement niet respecteert met als uiteindelijke doel de intrekking van de erkenning van ALS door LOKO.

En stel nu dat NSV! alsnog – tegen de verwachting in de meeting had mogen bijwonen, dan had ze zonder twijfel – opnieuw in lijn met hun ideologie – de discussie gemonopoliseerd met als doel sabotage van de meeting, wat door hen als een overwinning zou beschouwd worden en als signaal om de volgende keer een stap verder te gaan.

NSV! probeerde zelfs nog tijdens de meeting met brute kracht via de verschillende ingangen het lokaal waar de meeting plaatsvond binnen te komen. ALS heeft dit slechts kunnen verhinderen door de deuren te barricaderen. Pas nadat de politie de NSV’ers verzocht had te vertrekken, kon de meeting in rust verdergezet worden. Dit zijn geen methodes die gebruikt worden door een organisatie die uit is op democratische discussie. Het voelde integendeel eerder aan als een poging tot intimidatie.

Bovendien werd twee dagen later, op 5 maart, – bijna gecoördineerd – in Gent exact dezelfde methode gebruikt door KVHV [2]. Een 15-tal KVHV-leden kwamen in vol ornaat, met petten, linten en camera’s in de aanslag, intimideren aan de ingang van een meeting van de ALS. Uiteindelijk kon de meeting toen zelfs niet doorgaan. Op 31 maart gebeurde hetzelfde, deze keer aangevuld met 5 NSV-leden, op een meeting van ALS tegen seksisme in Gent. De groep had dezelfde agressieve houding, op Facebook verklaarden ze al dat ze gingen komen “gewapend met pet en lint om zich te beschermen tegen al dat feministisch geweld”. Alleen door deze groep kordaat te weigeren aan de ingang kon ALS toen het goede verloop van de meeting voor de 60 aanwezigen garanderen [35]. Een bewuste strategie van extreemrechts om ALS uit de structuren te krijgen lijkt hier dus een zeer aannemelijke veronderstelling.

5. Juridisch

De Actief Linkse Studenten (ALS), hebben vastgesteld dat er er door de Nationalistische Studentenvereniging (NSV!), op 5 maart 2015 een video via diverse kanalen op het Internet verspreid werd [31, 32, 22, 34]. In deze video zijn verschillende personen duidelijk herkenbaar. De video toont bovendien duidelijk de politieke overtuiging van deze personen.

Dit is een inbreuk op Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens [37]. Sterker nog, het gaat om de verwerking van gevoelige persoonsgegevens.

Art. 6 van deze wet stelt immers: “De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, is verboden.” In bovenstaand geval kon enkel mits de expliciete en ondubbelzinnige toestemming van de betrokken personen overgaan worden tot de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 1 geeft de definitie van verwerking: “Onder ‘verwerking’ wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Onder meer de opname van de beelden m.b.v. een smartphone, de creatie van de videomontage en de publicatie van de video op het Internet vallen dus onder de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, wat door de wet uitdrukkelijk verboden wordt.

Door de publicatie van de video dreigen meerdere personen schade te ondervinden. We hernemen hierbij nog even als voorbeeld twee citaten uit [28]: “Werk jij aan de universiteit? Wat zou je werkgever ervan denken als hij wist dat je actief was bij extreemlinks.” en “Jullie meeting staat aangekondigd op Facebook. Daar staan ook namen bij…

Art. 15bis stelt: “De verantwoordelijke voor de verwerking is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een handeling in strijd met de bij of krachtens deze wet bepaalde voorschriften.

Op 6 maart werd daarom via mail aan NSV! en Rechts Actueel gevraagd om alle media waarop de betrokkenen herkenbaar zijn te verwijderen, zowel op lokale toestellen als op servers. Tot op heden werd hier geen gehoor aan gegeven. Een vraag tot verwijdering gericht aan YouTube werd daarentegen wel snel ingewilligd. Als reactie zette NSV! de video op hun eigen website.

Om een overtreding van het LOKO subsidiereglement door ALS te provoceren, overtreedt NSV! zelf de nationale privacywetgeving, die trouwens gebaseerd is op een Europese richtlijn (richtlijn 95/46/EC [38]).

6. Conclusie

ALS erkent dat het leden van NSV! de toegang tot haar meeting van 2 maart 2015 ontzegd heeft. Omwille van het ideologisch kader van NSV! dat onmiskenbaar op het fascisme geïnspireerd is, alsook de bereidheid dit in de praktijk te brengen via onder meer intimidaties, zoals bleek in aanloop naar deze meeting, meent ALS dan ook dat het geen andere keuze had. In de toekomst is ALS dan ook niet van plan haar houding ten overstaan van NSV! te veranderen, zelfs indien dit een schorsing door LOKO zou betekenen.

LOKO moet zich er wel van bewust zijn dat ze met een schorsing van ALS een paard van Troje binnenhaalt. Want als deze methode werkt tegen ALS, dan zal diezelfde of een gelijkaardige methode volgende keer tegen COMAC gebruikt worden, tegen de Jongsocialisten. Of misschien zal ze, gestuwd door een gesterkt zelfvertrouwen en gunstigere socio-economische context, zich richten tegen &OF! Amnesty International, DYMA, IMSAL en TSL.

Ten slotte wijzen we er op dat NSV! zich bij zijn provocaties bedient van illegale methodes tegen ALS. Meer bepaald overtreedt NSV! de privacywetgeving.

Referenties

[1] http://rechtsactueel.com/2012/03/28/nsv-udo-voigt-sprak-voor-nsv-antwerpen/

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Voigt

[3] https://www.youtube.com/watch?v=HHqewoO9thA
[4] http://www.demorgen.be/binnenland/-de-raid-van-die-nsv-ers-bezorgt-me-tot-vandaag-de-rillingen-a1471612/

[5] http://www.nsv.be/artikels/colloquium2015.html

[6] http://blokbuster.be/nl/?p=8022

[7] http://rechtsactueel.com/2011/10/08/morvai-jobbik-spreekt-voor-nsv-links-eist-censuur/

[8] http://www.veto.be/jg40/veto4010/nsv-wijkt-uit-naar-antwerpen-na-links-protest

[9] http://blokbuster.be/nl/?p=7250

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/CasaPound
[11] http://www.spiegel.de/international/germany/germany-launches-new-bid-to-outlaw-far-right-npd-party-a-937008.html

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin

[13] https://de.wikipedia.org/wiki/Manuel_Ochsenreiter
[14] http://blokbuster.be/nl/?p=5507

[15] https://nl.wikipedia.org/wiki/Bert_Eriksson

[16] https://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_van_Severen

[17] http://www.socialisme.be/nl/2486/vanroy
[18] https://en.wikipedia.org/wiki/Krisztina_Morvai

[19] http://www.theguardian.com/politics/2009/nov/15/krisztina-morvai-london-conference-ban
[20] https://en.wikipedia.org/wiki/Jobbik
[21] http://www.channel4.com/news/hungary-jobbik-far-right-militias-jewish-congress

[22] https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Pavlos_Fyssas

[23] http://www.theguardian.com/world/2013/sep/13/greeks-protest-golden-dawn-attack-communists
[24] https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiekamp#Tweede_Wereldoorlog

[25] http://www.schamper.ugent.be/354/nsv-wil-met-geweld-erkenning-in-pfk-forceren

[26] http://www.socialisten.net/index.php/onderwerpen-mainmenu-57/socialisme-mainmenu-11/2132-80-jaar-geleden-kwam-met-hitler-het-fascisme-aan-de-macht

[27] https://nl.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini

[28] http://blokbuster.be/nl/?p=7942

[29] http://www.socialisme.be/nl/18635/kvhv-liegt-om-als-te-beschuldigen
[30] http://gent.kvhv.org/blog?id=66

[31] http://nsv.be/artikels/geweigerdAlsLezing.html

[32] https://www.facebook.com/NSVLeuven

[33] https://www.youtube.com/watch?v=_wpj-YneXIc

[34] http://rechtsactueel.com/2015/03/05/als-gesubsidieerd-links-een-lezing-organiseert-is-niet-iedereen-welkom/

[35] http://www.actieflinks.be/2015/04/als-gent-houdt-meeting-over-seksisme-wijoverdrijvenniet/

[36] https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Dawn_%28political_party%29#Election_results

[37] http://www.e-privacy.be/privacywet.pdf

[38] http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_en.pdf