“Het is verboden om het even welk geluid te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak”

Protest tegen de GAS-boetes kan in de politiezone Hasselt maar beter stil gebeuren. Want op het maken van ‘om het even welk geluid’ dat “de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen”, staat eveneens een sanctie met een GAS-boete. De gemeentelijke administratieve sancties krijgen de steun van alle gevestigde partijen, de regering haalde de minimumleeftijd nog naar beneden (14 jaar) en de maximumboete naar boven (350 euro). Met deze GAS-boetes wordt niet alleen overlast bestreden, maar ook al wie er een andere mening op nahoudt.

Het GAS-reglement van de politiezone HaDiZo (Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven) omvat maar liefst 29 pagina’s en tal van bepalingen die niet zouden misstaan hebben in een 19de eeuwse catechismus. ‘Gij zult niet te luid spreken op straat’. Vandaag komen we er niet meer van af met een paar wees-ge-groetjes en onze-vaders, maar met geldboetes. De zogenaamde GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro. De Hasseltse politie verklaart: “Wij zijn gewoon op alles voorbereid”.

Inderdaad, in Hasselt zijn ze voorbereid op het geval dat iemand op een carnavalsbijeenkomst iemand anders “plaagt”, na de openingsuren op een begraafplaats komt, te lang in een telefooncel staat zonder reden daartoe, in een park rondloopt en daarbij niet op het pad blijft, gaat voetballen zonder de juiste uitrusting daartoe,… Het kan zo absurd niet bedacht worden of ze zijn er in Hasselt op voorbereid. Het volledige reglement kan je hier in pdf nalezen.

Enkele hoogtepunten uit dit reglement:

 • Artikel 1: “Het is gedurende de dag en/of de nacht verboden om het even welk geluid te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak en dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van die aard is dat het de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen. (…)” Een efficiënte maatregel tegen mensen die pakweg te luid snurken!
 • Artikel 2: “Het is gedurende de dag en/of de nacht verboden voor cafés en/of andere publiek toegankelijke plaatsen om de deuren en ramen van hun inrichtingen open te laten en hierdoor geluidshinder te veroorzaken.” Hopelijk volgen er geen al te warme zomers daar in Hasselt…
 • Artikel 8: “ Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.” In Hasselt is het de bestuurder die beslist over de muziekkeuze en het volume, tenzij die kan bewijzen dat de passagiers verantwoordelijk zijn.
 • Artikel 35: “Het is alle deelnemers van de activiteit, zoals vermeld in artikel 34 [carnaval], verboden iemand te beledigen en/of te plagen”. Carnaval moet een ernstige aangelegenheid blijven!
 • Artikel 38: “Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden (…) opgeraapte confetti of slingerpapier te gooien.” In Hasselt zijn ze effectief op alles voorbereid. Afvalophalers letten best wel op dat ze de confetti die ze verzamelen niet zomaar in een vuilkar gooien.
 • Artikel 48: “Het is verboden op recreatieterreinen, in natuurgebieden en in parken spelende kinderen lastig te vallen of het spelen te beletten” Je zal als ouder je kind maar naar huis proberen mee te krijgen… Wie gaat spelen moet ook opletten. Artikel 52 bepaalt immers: “Meegebrachte materialen moeten functioneel zijn voor het spel en respectvol worden benut met het oog op de veiligheid. Deze materialen moeten terug meegenomen worden.” Als je een agent ziet, leg je best preventief de functionaliteit van het materiaal voor het spel uit.
 • Artikel 60: “Sportbeoefenaars zullen alleen de hun toegewezen terreinen gebruiken. De gebruikers zullen de algemene geldende voorschriften van kleding en van gedrag volgen.” In zwembroek basketten mag dus niet. Maar wanneer volg je de ‘geldende voorschriften van kleding en van gedrag’ – zal de politie bvb scheidsrechters vervangen en in plaats van gele en rode kaarten GAS-boetes geven?
 • Artikel 135: “Het is verboden afval uit andere gemeenten aan te bieden.” Dat is voor interpretatie vatbaar: wanneer komt afval uit een andere gemeente? Wie inkopen doet in een andere stad bijvoorbeeld?
 • Artikel 154: “Het is verboden op de rug- en zijleuning van de openbare banken te zitten of de banken te bevuilen.” Wanneer volgt de regel die oplegt dat je recht moet zitten?
 • Artikel 157: “Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, waaronder een portaal, foyer, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling en dit te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de ruimte bestemd is.” In de wachtzaal van het station komt de politie controleren of iedereen wel degelijk de trein neemt?
 • Artikel 159: “ Het is verboden te bedelen of door het tonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen de liefdadigheid van de voorbijgangers of de aanwezigen op te wekken.” Liefdadigheid, bedelen,… worden verboden. In Hasselt worden de armen bestreden, niet de armoede.

Is het tot hiertoe nog grappig? Dan volgen er verder in het reglement wel een aantal maatregelen die vanuit het standpunt van de vrije meningsuiting absoluut niet grappig zijn. In Hasselt is het verboden om over en langs de weg spandoeken op te hangen zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Meer nog: het is ook verboden om flyers uit te delen. Artikel 86 bepaalt: “Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen is het verboden flyers en/of strooibiljetten en reclame van welke aard ook, uit te delen, te verspreiden of achter ruitenwissers van voertuigen te plaatsen.” Vrije meningsuiting op de openbare weg wordt door internationale mensenrechtenverdragen erkend, maar het Hasseltse politiereglement gaat er regelrecht tegen in. Wie vervolgens protesteert, maakt best niet teveel “onnodig geluid” of er volgt ook op die basis een GAS-boete. De Liga voor de Mensenrechten stapte naar de Raad van State om de vernietiging van dit politiereglement te eisen.

Het opendraaien van de GAS-kraan leidt tot steeds meer mogelijkheden van willekeurig optreden en repressie tegen al wie niet binnen het kader van de machthebbers past. In Antwerpen werden al GAS-boetes uitgedeeld om protestacties te beboeten. Oppositie de kop indrukken door ze boetes op te leggen, is een praktijk die eerder aan Poetin doet denken maar intussen langzaamaan ook bij ons een opmars kent. Alle gevestigde partijen stappen in de GAS-logica mee, ook al zijn er heel wat bezwaren.

De GAS-boetes zijn ingevoerd omdat het gerecht de werkdruk niet aankon. Hierop werd beslist om een aantal vervolgingen door de gemeenten te laten doen. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het omschrijven van de inbreuken die vervolgd worden, de vaststelling van de vervolging, het opleggen van de boete en de beslissing over eventueel protest tegen de beslissing. Enige schijn van ‘scheiding der machten’ is niet nodig, het stadsbestuur staat daar immers boven.

Er is sprake van pestboetes die willekeurig kunnen opgelegd worden en waartegen geen ernstig onpartijdig beroep mogelijk is zonder zelf naar een rechtbank te stappen (met bijhorende kosten). ALS verzet zich tegen de GAS-boetes en de oprukkende criminalisering van al wie jong is, er een andere mening op nahoudt, uit de toon springt,…