Organiseer je mee voor een sociaal alternatief op de GAS-repressie!

TegenGAS is een gloednieuwe beweging in België die er naar streeft jong en oud over heel het land samen te brengen in een campagne tegen de GAS-boetes. Het idee achter TegenGAS was het resultaat van een succesvolle betoging door de Actief Linkse Scholieren en Studenten (ALS) in Gent eind 2012. Op basis van de enorme interesse en positieve reacties werd er besloten om een breed actiecomité op te zetten en aan een nationaal profiel te werken. Via lokale acties, betogingen en evenementen willen we de druk zetten op zowel lokaal als nationaal bestuur om een einde te maken aan het asociale GAS-beleid. Tevens zal de website www.TegenGAS.be dienen als de webstek voor informatie over GAS met een meldpunt, juridische informatie en aankondigingen van allerlei evenementen en acties.

 

Stop de willekeur

Een gemeentelijke administratieve sanctie is een sanctie die door een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar wordt opgelegd. De gemeente kiest zelf wat tot ‘openbare overlast’ hoort. ‘Openbare overlast’ kan daarbij zeer breed geïnterpreteerd worden door gemeenten waardoor het GAS-beleid vooral gekenmerkt wordt door willekeur. Zo kan men in sommige gemeenten boetes krijgen voor belletje trek, braken op de openbare weg, fout op een publieke bank zitten, rondhangen, etc. Via camerabewaking en een leger GAS-ambtenaren wordt iedere kleine overtreding vastgelegd en bekeurd. De Big Brother-samenleving is niet ver af.

Bovendien maken de gemeenten zelf hun regelgevingen op en hebben zelf de bevoegdheid om te sanctioneren en mogelijk beroep te ontvangen. Het recht op verdediging bij een andere instantie geldt hierbij blijkbaar niet. Daarbij komt nog eens dat belangenvermenging om de hoek loert want de boetes gaan rechtstreeks naar de gemeentekas. De boetes kunnen opgelegd worden aan kinderen vanaf 14 jaar. Daniel Termont, SP.a-burgemeester in Gent, stelde echter voor deze leeftijd te verlagen naar 12 jaar. Binnenkort GAS-ambtenaren op de speeltuin?

Repressie tegen protest

Maar de GAS-boetes leiden niet alleen tot absurde regels, ook wordt het gebruikt tegen het recht op collectieve actie. Zoals bijvoorbeeld in Antwerpen waar activisten van #Occupy verscheidene sancties kregen voor vreedzame protestacties. In Brussel dreigt iedereen die deelnam aan het protest tegen het banket van superrijken een GAS-boete te krijgen. Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk aspect in de democratie dat echter alsmaar minder gerespecteerd wordt door overheidsinstanties. België volgt hiermee de internationale trend naar alsmaar hardere repressie tegen protestbewegingen.

De logica achter GAS

Uiteraard komen de GAS-boetes niet uit het niets, het is een reactie op sociale problemen die de overheid zelf gecreëerd heeft, een maatregel die geplaatst kan worden in de heersende  besparingspolitiek. Ook al wordt beweerd dat het GAS-systeem meer kost dan ze opbrengt toch blijf repressie veel goedkoper en gemakkelijker dan preventie.

Terwijl de officiële jongerenwerkloosheid hoge toppen scheert, 20% in Gent, 25% in Antwerpen en in Brussels 30%, wil de overheid niet meer investeren in duurzame jobs, degelijk onderwijs, jongerenvoorzieningen, betaalbare recreatie etc. Op basis daarvan zal zich volgende jaren een verdere brutalisering plaatsvinden onder jongeren die geen toekomst vinden binnen de samenleving. In deze samenleving worden de slachtoffers echter nogmaals gestraft in plaats van de echte verantwoordelijken aan te pakken: de banken en de multinationals. Zij kregen daarentegen afgelopen jaren wel rijkelijk veel geld toegestopt van onze regering. Fraudeurs gaan in België vrijuit.

De logica achter TegenGAS

Enkel een sociaal beleid dat inzet op collectieve oplossingen kan de echte oorzaken voor mogelijke overlast en criminaliteit wegnemen. Het merendeel van de GAS-boetes worden uitgeschreven voor sluikstorten of wildplassen. Een alternatieve aanpak zou er echter naar streven vuilniszakken opnieuw voor iedereen betaalbaar te maken en te investeren in meer publieke sanitaire voorzieningen. Zwartrijden zou verdwijnen indien publiek transport gratis is, geluidsoverlast door te investeren in meer en goedkope infrastructuur en activiteiten voor jongeren,…

Wij verzetten ons tegen deze repressieve en ondemocratische maatregelen die vooral de kwetsbare groepen in de samenleving raken en het moeilijk maken om een kritische stem te uiten. We betreuren het dat vandaag alle traditionele partijen meestappen in het GAS-beleid. Zelfs het zogezegde “progressieve” SP.a-groen kartel in Gent wil het GAS-beleid uitbreiden in hun bestuursakkoord. Het aan de macht komen van verschillende rechtse gemeenteraden onder leiding van N-VA zal de situatie alleen maar erger maken. In Antwerpen beloofde Bart De Wever als nieuwe burgemeester alvast een uitbreiding  van het GAS-regelement en het inzetten van extra camerabewaking.

Geef TegenGAS!

TegenGAS gaat de volgende periode in verschillende steden en gemeenten van start gaan met het opzetten van actiecomités en het aankondigen van lokale acties. De campagne staat open voor iedereen en we roepen daarom alle geïnteresseerden op om ons niet alleen passief te steunen maar ook actief zich te organiseren. Je kan in je eigen gemeente of buurt TegenGAS geven door een comité op te zetten, of op je school of werk met vrienden en collega’s samenkomen en nadenken over protestacties en evenementen. Neem dus snel contact met ons op.

Daarnaast willen we ook de website www.TegenGAS.be overal verspreiden. Deze webstek moet een platform bieden om acties aan te kondigen en informatie te verzamelen en verspreiden. Er zal een meldpunt worden opgericht waarbij slachtoffers van een GAS-boete hun eigen verhaal kunnen doen en delen met anderen. We zullen ook de nodige juridische informatie verstrekken over mogelijk beroep tegen een GAS-boete en andere aspecten van het GAS-beleid.

Wij staan voor:

Stop GAS!

 • Stop de criminalisering van jongeren, jong zijn is geen misdaad!
 • Voor het recht op vreedzaam protest en vrije meningsuiting
 • Stop de willekeur. Een einde aan alle GAS-boetes
 • Eerlijke & democratische rechtspraak voor iedereen.
 • Het terugbetalen van uitgeschreven GAS-boetes en een eerlijk proces bij begane misdrijven.
 • Investeer in echte jobs zoals hulpverlening en overleg in plaats van GAS-ambtenaren en camerabewaking.

Voor preventie, geen repressie!

 • Voor een sociaal alternatief beleid op het repressief beleid.
 • Voor investeringen in jongerenvoorzieningen
 • Stop de jacht op werklozen, voor jongerenvoorzieningen, voor degelijke jobs,  stop de uitputtingsslag van de flexibiliteit.
 • Gratis en degelijk onderwijs op alle niveaus.
 • Tegen de afbraak van de sociale zekerheid.
 • Pak de multinationals aan, niet de jongeren.
 • Voor een samenleving waarin de productie gericht is op de behoeften van de 99% en niet op de winsten van de 1%.