Vals Belang: niet in ons belang. Enkele argumenten tegen extreemrechts

Op minder dan drie maanden voor de verkiezingen wijst alles erop dat er een zwarte zondag komt waarbij het Vlaams Belang scoort. Antifascisten moeten zich daar niet bij neerleggen, maar kunnen tegenwerk bieden. Hieronder enkele nuttige argumenten voor gesprekken op de werkplaats, thuis of onder vrienden en familie.

Nooit in de geschiedenis kwam er meer sociaal beleid op basis van asociale voorstellen die de tekorten verdelen in plaats van ertegen te strijden.

Het simpelste en meest efficiënte argument van extreemrechts is dat het voortrekken van het ‘eigen volk’ meer voordelen zou opleveren zoals toegang tot openbare diensten of sociale huisvesting. Wie een paar plaatsen kan voorsteken stelt de lange wachtrij minder in vraag, terwijl dat het echte probleem is.

Alle sociale verwezenlijkingen van de arbeidersbeweging – van stemrecht over sociale zekerheid tot sociale huisvesting en openbare diensten – zijn afgedwongen door er samen voor te strijden. Nooit gebeurde dit op basis van de vraag om anderen verder achteruit te duwen.

Bij sociale strijd voor verandering stond extreemrechts steeds aan de andere kant. Toen we in 2014 met vakbondsleden protesteerden tegen de indexsprong van de rechtse regering-Michel, protesteerde het VB tegen ons vakbondsprotest!

Een oproep om tekorten te verdelen (bvb migranten verder achteruit op de wachtlijst voor sociale huisvesting) versterkt het asociaal beleid, waarna de aanvallen worden uitgebreid tot andere groepen.

Het Vals Belang zegt voor hogere lonen te pleiten, maar gaf steun aan het beleid waarmee loonsverhogingen onmogelijk werden.

Het VB vond in 1996 dat de loonwet niet streng genoeg was en stemde onder de regering-Michel mee met een verstrenging van die wet die loonsverhogingen vandaag zo goed als onmogelijk maakt. Pas sinds kort is het VB niet langer tegen de volledige indexering van onze lonen, maar dan enkel omdat het stelt dat dit vandaag ook de bazen ten goede komt.

Het VB beweert dat de werkende klasse dezelfde belangen heeft als de ondernemers. Voor de bazen wil het VB lastenverlagingen, inclusief op de bijdragen aan onze sociale zekerheid. Voor de werkenden kan er hoogstens een aalmoes van af, betaald door de gemeenschap zelf. Een verhoging van de minimumlonen met 5% zou welkom zijn, maar voor het laagste uurloon van 11,87 euro per uur komt dat neer op slechts 0,6 euro extra per uur. In het Europees Parlement stemde het VB tegen de invoering van een Europees minimumloon.

Het Vals Belang steunt de afbraak van de openbare diensten zoals zorg, onderwijs en openbaar vervoer.

Regelmatig probeert het VB zich voor te doen als verdediger van het personeel in de zorg, het onderwijs of het openbaar vervoer. Tegelijk zegt de partij dat de overheid “op een strikt financieel dieet” moet, waarbij het initiatief voor bijvoorbeeld de zorg meer aan de private sector en dus de winsthonger wordt overgelaten.

Het VB erkent dat er problemen in het onderwijs zijn, maar pleit niet voor meer middelen. De problemen zijn volgens extreemrechts het resultaat van het “steeds diverser geworden leerlingenpubliek.” In plaats van te kijken naar het gebrek aan middelen, wordt met de vinger naar de kinderen (!) gewezen.

Massale publieke investeringen en het aanpakken van de ongelijkheid zijn noodzakelijk, ook als antwoord op onveiligheid in de samenleving en zeker op het openbaar vervoer. Meer middelen voor zorg staan niet op de agenda van het VB, dat zich vooral uitspreekt voor een verdere regionalisering op een ogenblik dat de reeds geregionaliseerde diensten (woonzorgcentra, kinderdagverblijven …) vandaag het meest te maken krijgen met tekorten aan personeel en middelen, wat de kwaliteit onder druk zet.

Het Vals Belang weigert te spreken over de redenen waarom mensen vluchten, omdat dit de ontmenselijking zou doorprikken.

Asiel en migratie zijn een corebusiness voor het VB. Over de redenen waarom mensen vluchten zegt het echter niets. Als je niet weet waarom iets gebeurt, hoe kan je er dan iets aan doen? Vluchtelingen worden herleid tot aantallen en nummers, tot kostenposten en concurrenten op wachtlijsten voor onder meer sociale huisvesting.

De redenen waarom mensen vluchten zijn evident als we kijken naar de herkomstlanden. In 2022 vroegen 36.871 mensen asiel aan in België, in 2023 waren dit er 35.507. De belangrijkste herkomstlanden waren Afghanistan, Syrië en Palestina. Daarnaast kregen 65.000 mensen uit Oekraïne tijdelijke bescherming. Het gaat telkens om landen waar er oorlogen woeden.

Extreemrechts steunde de oorlogen van George W Bush in Afghanistan en Irak, bakt zoete broodjes met de Syrische dictator Assad, spreekt zich uit tegen elke humanitaire hulp aan Gaza en spreekt kolonialisme goed (het zijn VB-militanten die slogans roepen als ‘Handjes kappen, de Congo is van ons’). Het VB ontkent klimaatverandering, terwijl dit een belangrijke oorzaak van vluchten aan het worden is.

Om het niet over de onderliggende oorzaken te moeten hebben, doet het VB aan victim blaming. Het zijn nochtans niet de vluchtelingen die verantwoordelijk zijn voor dit systeem in verval, een systeem van oorlog, klimaatverandering en steeds toenemende tekorten en bijhorende spanningen.

Het Vals Belang wil ons uiteindelijk langer doen werken.

Het VB wil de pensioenleeftijd loslaten en een volledig pensioen afhankelijk maken van een loopbaanvereiste van 66.000 gewerkte uren. Dat betekent 40 jaar voltijds werken.

Dit is discriminerend voor al wie een tijdje zonder werk zit of al dan niet tijdelijk deeltijds werkt, bijvoorbeeld om voor kinderen of ouders te zorgen. Om aan 40 voltijdse werkjaren te komen, zullen velen langer dan tot 67 jaar moeten werken.

Daarnaast wil het VB de pensioenen van ambtenaren verlagen en het wettelijk pensioenstelsel verder ondermijnen door de verplichting van een aanvullend pensioen op de private markt van pensioenfondsen en andere woekeraars.

Het Vals Belang zoekt het geld waar het niet zit. 

Oxfam merkte op dat 765 grote Belgische bedrijven in 2020 voor 383 miljard euro naar belastingparadijzen stuurden. Daar zwijgt het VB over.

Er zijn omvangrijke publieke investeringen nodig. Waar zoeken we de middelen hiervoor? De arbeidersbeweging zegt: bij de superrijken door middel van een vermogensbelasting en andere maatregelen in essentiële en vandaag bijzonder winstgevende sectoren zoals energie, banken of farma. Het VB zegt: bij migranten, Franstaligen en de gemeenschap. Waarom kijken naar de aandeelhouders van AB InBev of de Antwerpse chemiereuzen, als je ook kan kijken naar vluchtelingen die in Brussel op straat slapen of naar werklozen en gepensioneerden?

Wie is er verantwoordelijk voor de sociale tekorten? Vluchtelingen of de aandeelhouders van de grote bedrijven die jaar na jaar nieuwe belastingcadeaus krijgen terwijl ze recordwinsten boekten en onze energiefactuur of winkelkarretje hierdoor onbetaalbaar werden? Al jaren wordt niet of amper in sociale huisvesting geïnvesteerd. Dat komt niet door de vluchtelingen maar door het besparingsbeleid. Hetzelfde geldt voor onderwijs, zorg, openbaar vervoer …

Het Vals Belang is geen haar beter dan de traditionele graaipolitici.

De wereldvreemdheid van politici die elke maand tot 10.000 euro naar huis nemen, stoot velen voor de borst. Terecht! Hoe kunnen die nu weten hoe wij leven?

Het VB speelt in op de afkeer tegenover de gevestigde politici zoals Siegfried Bracke, maar graait zelf mee. Leven aan een gemiddeld werknemersloon zoals de verkozenen van de PVDA, doen die van het VB niet. PVDA-voorstellen om de parlementaire lonen te verlagen, stemt het VB weg.

Het doet dit met het argument dat de hoge lonen corruptie tegengaan. Filip Dewinter liet zich betalen door een vzw die banden had met het Chinese regime. Hij verstuurde exemplaren van zijn boek vanuit het parlement om de portkosten naar de gemeenschap door te schuiven. 

Alles wat de werkende klasse verdeelt, verzwakt haar. En dat is wat het VB effectief wil.

Wanneer staat een baas het sterkst? Als het personeel verdeeld is en hij daarop kan inspelen. Verdelen om te heersen is al eeuwenlang een veelgebruikte tactiek van de machtigen op deze aarde. De kapitalisten hebben verdeeldheid en onderdrukking nodig om hun heerschappij op te leggen en te beschermen. Dit systeem werkt racisme, seksisme en queerfobie in de hand. Extreemrechts beweert anti-establishment en soms zelfs anti-systeem te zijn, maar baseert zich op onderdrukking en verdeeldheid die eigen zijn aan het huidige systeem en die door het establishment worden gepromoot.