Jobs, geen racisme

Periodes van economische crisis worden doorgaans gekenmerkt door een verscherping van etnische en religieuze tegenstellingen in de samenleving. Dat kan ons ook niet verwonderen. Op een moment dat de werkloosheid (vooral onder jongeren) zienderogen stijgt, er een collectieve verarming plaatsvindt in de hele maatschappij en duizenden kleine zelfstandigen failliet gaan, is het logisch dat er meer spanningen ontstaan.

 

 

Er ontstaan dan bijvoorbeeld conflicten over het schaarse aantal jobs dat wel nog beschikbaar is, en bepaalde (extreem-) rechtse figuren en partijen zien die kans schoon om de bevolking langs etnische lijnen tegen elkaar op te zetten.

Het argument dat jij werkloos bent omdat de Marokkaan in je straat je job heeft ingepikt, is al erg oud. Het Vlaams Blok gebruikte het al in haar eerste opmars begin jaren ’90. Het is een typisch argument om ervoor te zorgen dat mensen afgeleid worden van de echte, fundamentele oorzaken van de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Rechtse partijen en organisaties met een racistische ingesteldheid proberen het zover te krijgen dat mensen afgeven op diegenen in de samenleving die er nog slechter voor staan dan zij, in plaats van omhoog te kijken en in verzet te gaan tegen diegenen die hun job in de eerste plaats geschrapt hebben en werkelijk verantwoordelijk zijn voor de ellende waar een steeds groter deel van de bevolking mee te maken krijgt.

In een periode van economische crisis, zoals we die vandaag beleven, is het mogelijk dat dit racistische argument opnieuw meer ingang vindt bij grotere lagen van de bevolking, die uitkijken naar een alternatief op de neoliberale politiek die hen in de problemen gebracht heeft.

Het is echter niet uitsluitend het racisme van de gevestigde politieke partijen dat gevaar inhoudt. Ook neofascistische en racistische groeperingen kunnen hun voordeel halen uit de huidige economische situatie. Gezien de recente stagnatie in de opmars van het VB en de interne conflicten binnen die partij, zien we ook dat deze fascisten steeds vrijer gelaten worden door hun moederpartij om gewelddadige acties te ondernemen en een steeds radicalere retoriek te gaan hanteren. Groepen als NSV, N-SA, Nation, Autonome Kameraden, … komen vandaag radicaler, gewelddadiger en racistischer naar voren dan enkele jaren geleden.

Het is aan de linkerzijde om aan te tonen dat dit alternatief dat door racistische motieven wordt ingegeven, een vals alternatief is. Het is aan ons om er op te wijzen dat racisme teert op het asociale, neoliberale beleid van de afgelopen decennia en dat het enkel kan groeien door de afwezigheid van een geloofwaardig links alternatief. In een kapitalistische samenleving zal racisme nooit helemaal uitgeschakeld kunnen worden: het wordt immers door vele patroons en politici gezien als een handig middel om delen van de bevolking tegen elkaar uit te spelen en zo een veralgemeend verzet tegen hun asociale politiek te voorkomen. Partijen en organisaties die een racistische retoriek hanteren spelen hier slechts op in, en staan in werkelijkheid voor een nog harder neoliberaal beleid dan we vandaag al ondervinden.

Om deze redenen denken we dat het belangrijk is dat de linkerzijde de anti-racistische strijd niet uit het oog verliest en consequent blijft mobiliseren en actie voeren tegen racisme en extreem-rechts. Daarom willen we ook iedereen oproepen om deel te nemen aan de anti-NSV-betoging van maart in Antwerpen. Op dat moment houdt de Nationalistische Studentenvereniging (officieuze studentenvereniging van het Vlaams Belang) haar jaarlijkse haat- en intimidatiemars door één van de 3 Vlaamse studentensteden. Door elk jaar opnieuw een veel grotere tegenbetoging te organiseren, slagen we er enerzijds in om marginale groeperingen als NSV te isoleren en te marginaliseren en tonen we aan dat het verzet tegen hun verwerpelijke gedachtegoed nog steeds veel groter is dan de aanhang die ze zelf kunnen winnen. Anderzijds geeft het ons de gelegenheid om onze boodschap van de noodzaak aan een links alternatief op het rechtse beleid, als enige manier om extreem-rechts werkelijk te overwinnen, kracht bij te zetten. We willen dan ook iedereen oproepen om deel te nemen aan de anti-NSV-betoging en de Actief Linkse