Strijden tegen extreem-rechts door op te komen tegen het kapitalisme

De NSV is een neofascistische jongerenorganisatie en heeft onder meer banden met het Vlaams Belang. Naar jaarlijkse gewoonte houdt de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) opnieuw een betoging, op 10 maart 2011 is Gent aan de beurt. De centrale slogans van deze betoging benadrukken meestal de “Vlaams onfhankelijkheid”, maar de manifestatie wordt ook gebruikt om andere voorstellen te promoten: racisme, geweldpleging, seksisme en andere asociale ideeën.

De Actief Linkse Studenten en Blokbuster organiseren elk jaar opnieuw een tegenbetoging. Daar zullen we in onze volgende edities uitgebreid op terugkomen. We organiseren geen anti-NSV betoging enkel om “tegen te betogen”. We doen er ook steeds alles aan om provocaties en geweld te vermijden.

De ALS is een politieke studentenvereniging. Tegenstellingen in de maatschappij kunnen tot verdeeldheid onder de arbeidersklasse leiden. Deze klasse bestaat namelijk uit mensen die hun bestaansmiddelen verdienen door hun arbeidskracht te ruilen voor een loon. Wij bezitten geen productiemiddelen. Hierdoor hebben veranderingen die worden opgelegd door de kapitalisten een grote impact op ons leven.

Het is al langer bekend dat er een verband is tussen de leef- en werkomstandigheden (zoals het inkomen) en racisme. Een toename van de werkloosheid bijvoorbeeld dwingt heel wat mensen om te vechten voor hun job. Bij een gebrek aan inzicht in het hoe en het waarom van zo’n crisissituatie, wordt snel naar een zondebok gezocht. Mensen met een andere huidskleur of cultuur worden dan gemakkelijker geviseerd.

Een racistische organisatie als NSV kan daarop inspelen. Hun gedachtengoed zet aan tot discriminatie en geweld tegen migranten. Ook hun visie op de communautaire kwestie is een voorbeeld van een verdeel-en-heerspolitiek die wordt gedeeld door verschillende traditionele partijen. Vlamingen en Walen worden tegen elkaar uitgespeeld omdat dit past in hun bezuinigingsstrategie. De verdeeldheid maakt het gemakkelijker voor werkgevers om meer winsten te boeken ten koste van de basisbehoeften van zowel Waalse als Vlaamse arbeiders, jongeren en gepensioneerden.

Met het argument dat de economie nood heeft aan meer zuurstof worden lastenverlagingen toegekend aan bedrijven. Ook maatregelen zoals de notionele interestaftrek kaderen daarin. In feite rijven kapitalisten heel wat financiële middelen binnen die ook in publieke instellingen en diensten zoals onderwijs of pensioenen geïnvesteerd kunnen worden. De overproductiecrisis zorgt er bovendien voor dat kapitalisten amper nog investeren in de productieve economie waardoor er geen nieuwe werkgelegenheid ontstaat.

Het is tegen de achtergrond van kapitalistische crisis en de sociale problemen die hierdoor worden veroorzaakt, dat we campagne voeren voor een anti-racisme betoging in Gent. De slogans die we daarbij gebruiken, weerspiegelen het feit dat het kapitalisme de bron is van concrete problemen zoals werkloosheid en armoede. Evenmin biedt dat systeem een oplossing voor de gevolgen daarvan: geweld, racisme, seksisme,…

Wij denken dat de jongeren samen met de werkenden, werklozen en gepensioneerden de strijd moeten aangaan voor een socialistische samenleving. Dat is de enige manier om tot een betere toekomst te komen. Alle elementen die ons verdelen, maken dat we zwakker staan in onze strijd.

De strijd tegen extreem-rechts is verbonden met de sociale en economische achtergrond waartegen racisme kan ontwikkelen. De verdeling van de bestaande middelen is ook een politiek gegeven. Door ons te organiseren op politiek vlak, willen we niet alleen uitdrukking geven aan ons verzet tegen racisme maar tegelijk een weg vooruit aanbieden in de vorm van een strijd voor een socialistische samenleving.

Dat is natuurlijk een project van lange adem. Maar een betoging tegen racisme en tegen NSV kan een nuttige eerste stap zijn.

10 maart: anti-NSV betoging in Gent