ALS reageert op de valse beschuldigingen van rechts aan de UGent

Op 3 april richtte het KVHV een open brief aan de rector ( ‘Een open brief aan Ugent-rector Ann De Paepe : Stop de discriminatie’) waarin ze Actief Linkse Studenten (ALS) beschuldigt van discriminatie en eist dat ALS geen gebruik meer mag maken van Ugent infrastructuur en dat hen de toegang tot alle openbare activiteiten wordt gewaarborgd. Met deze open brief wensen wij te reageren op deze valselijke beschuldigingen.

Op 5 maart organiseerde de Actief Linkse Studenten een publieke meeting over Syriza. Het is één van de talloze publieke meetings georganiseerd door politieke, filosofische of historische studentenkringen. Deze meetings staan open voor alle geïnteresseerde studenten, maar het is duidelijk dat de organisator van de meeting steeds een bepaald doelpubliek beoogt, zijnde de student aan de UGent die interesse heeft in wat de organiserende studentenkring over het gekozen onderwerp te vertellen heeft.

Het gebeurt dat studenten die tot een andere politieke, filosofische of maatschappelijke strekking behoren uit nieuwsgierigheid deelnemen aan dergelijke meeting zonder enige verdere affiniteit met de organisatoren. Mogelijk stellen deze studenten vragen, maken ze kritische bemerkingen of brengen ze een alternatieve visie. Doorgaans gebeurt dat respectvol, als een constructieve bijdrage aan het debat en niet met overdreven publiek vertoon en de bedoeling om de meeting te verstoren. Heel uitzonderlijk gebeurt het dat bepaalde personen uit dronkenschap of om een andere reden probleemgedrag vertonen en zo het normaal verloop van een publieke meeting verstoren. Die personen worden dan vriendelijk verzocht om hun storend gedrag te stoppen of om te vertrekken. Geen enkele democratische kring heeft daar problemen mee, zo ook de Actief Linkse Studenten niet. Geen enkele studentenkring vraagt bij ons weten het vertoon van een lidkaart als voorwaarde tot toegang.

Het gebeurt ook dat studentenkringen tegensprekelijke debatten organiseren. Soms alleen, soms in samenwerking met andere kringen. Zo organiseerde de Actief Linkse Studenten in 2012 na de staking van 31 januari een tegensprekelijk debat met eigen vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de vakbonden versus vertegenwoordigers van de liberale denktank Itinera en werkgeversorganisaties. Dergelijk debat is georganiseerd bij wederzijdse overeenstemming, en het kan er soms bitsig aan toe gaan, maar de bedoeling is om een interessant en tegensprekelijk debat te houden, en niet om een door een studentenvereniging georganiseerde meeting te verstoren. ALS organiseert trouwens regelmatig een debat tussen ideologisch tegengestelden. Dergelijke debatten gebeuren steeds in een constructieve, wederkerige en gelijkwaardige sfeer. Een mooi voorbeeld was het debat tussen Dirk Verhofstadt van Liberales en Bart Haeck van De Tijd enerzijds en Bleri Leshi, Eric Byl (LSP) en Ronny Mouton (ABVV-Ford) anderzijds.

Elke democratische studentenkring begrijpt deze manier van werken. Hoewel ALS al jaren actief is aan verschillende universiteiten is nooit eerder een andere democratische studentenorganisatie, zoals het CDS, ’T Zal Wel Gaan, LVSV of Comac met vlag en wimpel binnen getrokken in een van onze meetings, net zomin deed ALS dat bij hun meetings. Als ze al kwamen, was dat zonder publiek vertoon of omdat we samen een tegensprekelijke meeting hadden georganiseerd (zoals met het LVSV op de anti-kapitalistische dag van ALS een aantal jaar terug).

Enkel NSV en nu dus ook KVHV interpreteren “publieke” meeting als een uitnodiging om eender waar binnen te stormen en het verdere vergaderen onmogelijk te maken. Enkel zij verwarren vrijheid van meningsuiting met het recht om te intimideren. Enkel zij verschijnen met een 15-tal KVHV leden met agressieve houding, in vol ornaat, met petten en lint en de camera’s in aanslag, om hun “democratisch recht” op te eisen. Enkel zij interpreteren democratische regels op een manier die elke normale democratische werking hypothekeert.

KVHV en NSV deden dat op 5 maart, door met vijftien personen met lint en pet op en met de camera in de aanslag vast te komen stellen dat de Actief Linkse Studenten hen geen toegang verleende tot haar publieke meeting. De meeting kon daardoor uiteindelijk niet doorgaan. Ze herhaalden het nog eens op 31 maart op een ALS-meeting over de strijd tegen seksisme met onder meer de initiatiefneemster van #wijoverdrijvenniet en het VOK. Voor de lezing kondigden ze aan “gewapend met pet en lint om zich te beschermen tegen al dat feministisch geweld” te zullen komen. Dat deden zij ook, een 15-tal KVHV’ers en een 5-tal NSV’ers positioneerden zich voor de deur. Deze keer kon onze activiteit, met 50 aanwezigen, echter gewoon doorgaan .

Dit alles kadert in een hele reeks intimidaties vanwege het KVHV. Eind maart vorig jaar beschuldigde KVHV valselijk en publiekelijk COMAC van vandalisme. Deze zomer beschuldigde KVHV-lid Jan De Backer de voorzitter van ALS-Gent valselijk van het bekladden van hun lokaal, dit zou gebeurd zijn op een ogenblik dat de Gentse ALS-voorzitter op het jaarlijkse zomerkamp van ALS in Limburg was. Aan het stakingspiket bij het station Gent Sint-Pieters trachtten zij om zowel op de avond van 30/11 als op de stakingsdag 01/12 vakbondsmilitanten te provoceren. Dit door onder meer een vuurkorf om te gooien, waterballonnen te werpen naar militanten en hen zelfs te achtervolgen naar hun auto’s, gepaard gaande met een vreselijke stroom aan verbale agressie. Hetzelfde probeerden zij te doen op ‘Blandijn Staakt’, een studentenpiket uit solidariteit met de stakingsacties. Dit alles met camera’s in de aanslag om elke reactie op hun intimidatie vast te leggen. Het is duidelijk dat KVHV en NSV vertrouwen opgedaan hebben door de electorale opgang van rechts. Waar N-VA het stakingsrecht aan banden wil leggen, wil KVHV op studentenniveau de rechten van kritische verenigingen op een agressieve manier beknotten.

KVHV beschuldigt ALS ervan om hen te discrimineren door hen niet binnen te laten op meetings. ALS heeft nog nooit iemand geweigerd op activiteiten omwille van politieke overtuiging. ALS heeft nog nooit een partijkaart of lidkaart aan de ingang van haar activiteiten gevraagd. ALS hield zoals reeds besproken debatten met sprekers wier politieke overtuiging mijlenver van de hare ligt. ALS heeft met andere studentenorganisaties aan deze universiteit nog nooit problemen gehad. ALS benadrukt dat zij het goede verloop van haar activiteiten niet kan garanderen als telkenmale een groep georganiseerde provocateurs opdaagt. Openbaar betekent niet dat provocateurs welkom zijn. Publiek betekent niet dat aanwezigen hun toestemming geven om te worden gefilmd of bij naam en voornaam te worden genoemd op de websites van KVHV, NSV of andere organisaties. ALS heeft in het verleden voldoende getoond om met andere politiek-filosofische studentenorganisaties te willen samenwerken. KVHV en NSV voelen als enigen de nood om in grote groep aanwezig te zijn om sprekers en leden te overschreeuwen.

Het KVHV gaat steeds een stap verder in de pogingen om links aan deze universiteit te hinderen in hun bestaan. Met dergelijke provocaties willen zij elke stem die zich verheft tegen elke vorm van discriminatie of tegen het huidige besparingsbeleid muilkorven. Zo is ALS tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld omdat onderwijs betaalbaar en democratisch toegankelijk moet zijn voor iedereen. KVHV vindt “elitevormend onderwijs” nu net iets positief. Het zint het KVHV en NSV duidelijk niet dat ALS de belangen van de meerderheid van de studenten wil verdedigen, onder meer door op te komen tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld en voor gelijke kansen. ALS staat op haar recht zich te organiseren tegen elk asociaal beleid. ALS staat op haar recht van vrije meningsuiting en vrijheid van organisatie zonder provocaties en intimidatie.