Oakland. “Dit is onze stad”. Belangrijke stap voor Occupy-beweging

Na politierepressie kwam in het in Oakland, Californië, tot een stakingsactie waarmee de stad en de belangrijke haven werden plat gelegd. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de Occupy-beweging omdat de potentiële kracht van de arbeidersbeweging ook effectief wordt ingezet. Socialist Alternative (onze Amerikaanse zusterorganisatie) roept elders in de VS op om het voorbeeld van Oakland te volgen.

Stop de dictatuur van Wall Street: volg het voorbeeld van Oakland

De gebeurtenissen van 2 november in Oakland vormen een nieuw hoogtepunt voor de volledige Occupy-beweging. Er kwamen tot 20.000 betogers op straat om het recht op protest te verdedigen tegen de pogingen om met brutaal politiegeweld de acties te stoppen. Het bleef niet bij betogen alleen. Leraars legden het werk neer, personeel uit de openbare diensten trok de straat op en de haven lag volledig plat. De vakbonden steunden de betogingen toen Occupy Oakland opriep tot een ‘algemene staking’.

Dit was een krachtige eerste poging om de bedrijven te raken waar dit het meeste pijn doet: in hun winsten. Het toonde dat de arbeiders in strijd over een grote macht beschikken. Het toonde dat het potentieel bestaat om de samenleving fundamenteel te veranderen indien de Occupy-beweging en de arbeidersbeweging samenkomen. Daar moeten we op voort bouwen.

 

“Dit is onze stad”

Maria Medeiros, een lid van Socialist Alternative, bericht vanuit Oakland: “Een van de populairste slogans is: “Dit is onze stad en wij kunnen onze stad plat leggen.” Dat sluit aan bij de sfeer die heerst. Betogers willen de eenheid, kracht en de breed gedragen steun van de beweging aantonen. Het politiegeweld was immers onaanvaardbaar.

De betogers haalden hun slag thuis. Er waren tot 20.000 betogers en de arbeiders hielden de haven van Oakland urenlang bezet, ook de nachtshift ging niet aan de slag.

Verschillende filialen van de banken werden afgesloten, er werden mensenkettingen gevormd rond de banken, de bankautomaten werden afgeplakt. Er was een podium van waar werd aangekondigd waar er nog versterkingen voor stakersposten nodig waren. Het ging niet enkel om banken, ook elders waren er piketten omdat het personeel geen dag vrijaf kon nemen om naar de acties te gaan.

Een Afro-Amerikaanse muziekproducent verklaarde: ‘Er wordt over Oakland gesproken als het om de criminaliteitscijfers gaat. Maar hier hebben we zwarten, blanken, Aziaten, Latino’s, al deze jongeren komen samen en zijn geen problemen. Dit is een gemeenschap die bijeenkomt voor een andere agenda.’

Honderden leraars trokken in een betoging naar het administratieve hoofdkwartier van het onderwijs in de stad. Dokwerkers verklaarden dat ze niet zouden werken indien de haven werd bezet door betogers. Toen de betogers aan de haven aankwamen, was het er bijzonder rustig. Naarmate de betogers de haven bereikten en overnamen, besefte iedereen dat we over een enorme macht beschikken. Er waren wel politiehelikopters, maar de politie ondernam geen poging om de betogers te stoppen.

 

 

Oakland toont potentieel van de werkenden

De repressie heeft haar doel gemist. De politie probeerde met traangas en matrakken Occupy Oakland te stoppen. Daarbij raakte een veteraan van de Irak-oorlog, Scott Olson, ernstig gewond. Occupy Oakland reageerde met een oproep om het verzet op te drijven en de strijd met de arbeidersbeweging te voeren.

De acties in Oakland tonen de mogelijkheden om over te gaan tot vastberaden acties. Dat moet ook mogelijk zijn bij de verdediging van onze jobs, tegen de besparingen en tegen pogingen om mensen uit hun huis te zetten. Massale acties met blokkades en goed voorbereide stakingen kunnen een verschil maken. Waarom roepen de vakbonden niet op tot een nationale actiedag als de nationale besparingen worden besproken? Socialist Alternative stelt voor dat er algemene vergaderingen van de vakbonden komen om de volgende stappen te bediscussiëren. Iedere aanhanger van de Occupy-beweging, iedere werkende en iedere student kan een bijdrage leveren door actiecomités op te zetten in de wijken, op de werkvloer, aan de universiteiten, op de scholen. Dergelijke comités kunnen de mobilisatie verder versterken en de basis leggen voor een gecoördineerde mobilisatie op nationale actiedagen.

Vakbondsmilitanten kunnen het voorbeeld van de Occupy-beweging aangrijpen om hun collega’s ertoe aan te zetten om de strijd te vervoegen, naar betogingen te komen en de beweging te gebruiken om de krachtsverhoudingen op de werkvloer te veranderen. Dat kan de arbeidersbeweging versterken.

In Griekenland, Spanje en elders hebben de massale acties van de arbeidersbeweging – met stakingen en algemene stakingen – samen met het jongerenprotest van de indignado’s het politieke toneel veranderd. De bezettingen verenigen en met de arbeidersbeweging overgaan tot nationale actiedagen, kan ook in de VS tot verandering leiden.

Stop de massale besparingen

Om haar potentieel te benutten, moet de beweging zich richten op een strategie van massale mobilisaties om de macht van Wall Street te breken en de dictatuur van de markten te stoppen. We mogen niet toelaten dat de beweging momentum verliest of in een doodlopend straatje terecht komt. Om verder te groeien, moeten we onze boodschap koppelen aan concrete strijd waarin werkenden betrokken zijn, in het bijzonder de strijd tegen de besparingen, de strijd voor degelijke jobs en voor betaalbare huisvesting.

Tegen 23 november zal het onverkozen Supercomité in het Congress, een comité van beide grote partijen, een voorstel doel om miljarden te besparen in de sociale diensten. Wall Street zal opnieuw ongemoeid gelaten worden. Er zal worden bespaard op onderwijs, gezondheidszorg, begeleiding van oorlogsveteranen, voedselhulp, milieubescherming,… We moeten daartegen in verzet gaan en onze strijd uitbreiden.

Tegen eind december zal het Congress stemmen over de besparingen, dat moeten we aangrijpen om het verzet te organiseren. We moeten gaan naar massale mobilisaties, bezettingen, directe acties en zelfs stakingen.

Stop de ‘foreclosures’ [mensen die uit hun huis worden gezet omdat ze hun hypotheek niet kunnen afbetalen] door massamobilisatie. Plaats de banken onder publieke controle en beheer! Bezetters doorheen het land discussiëren over hoe ze hun beweging kunnen koppelen aan het verzet tegen foreclosures. De beste manier is met massamobilisatie om de arbeidersgemeenschap te verdedigen.

We kunnen de bankiers tegenhouden als ze mensen uit hun huizen willen zetten. Daartoe moeten we de strijd erop richten om de bestaande klassenverhoudingen om te keren. In de plaats van een dictatuur van bankiers en grote bedrijven, moet de financiële sector in publieke handen worden geplaatst met arbeiderscontrole en –beheer. Dat zou de meerderheid van de bevolking toelaten om democratisch te beslissen over hoe de enorme rijkdommen en middelen in dit land worden besteed.

We moeten dringend conferenties organiseren, en niet alleen tijdens de bezettingen, ook van de vakbonden, lokale campagnes, universiteiten,… Deze conferenties kunnen een startpunt vormen om lokale en ook nationale acties te bediscussiëren. Een nationale conferentie van de Occupy-beweging en haar bondgenoten kan ook een bijdrage vormen in de strijd tegen de greep van de bedrijfswereld en de aanvallen op de werkende bevolking.

Met massale acties kunnen we miljoenen mensen mobiliseren. Met duidelijke eisen rond de concrete en dringende behoeften van gewone werkenden en jongeren kunnen we een eengemaakte uitdrukking geven aan het verzet en de betrokkenheid vergroten. Enkele centrale eisen daarbij kunnen zijn:

     

  • Belast de rijken. Laat de bankiers voor hun crisis betalen
  • Voor een massaal programma van jobcreatie om de infrastructuur herop te bouwen, de middelen daartoe zijn aanwezig: kijk maar naar de winsten van de grote bedrijven
  • Een noodplan om propere energie te ontwikkelen en voor de heropbouw van de economie. Een plan om werk te creëren in onderwijs, gezondheidszorg en overal waar het sociaal nodig is. Dit plan moet democratisch worden bediscussieerd en gebaseerd zijn op de controle en het beheer door de arbeiders en de gemeenschap
  • Stop de oorlogen. Bespaar op het militaire budget
  • Breek de macht van Wall Street. Breng de financiële instellingen en de banken die de Amerikaanse economie domineren in publieke handen onder democratisch beheer van verkozen vertegenwoordigers van het personeel en de gemeenschap. Enkel compensaties op basis van bewezen behoeften door kleine investeerders.