Inschrijvingsgeld vertienvoudigd aan KULeuven

Vanaf volgend academiejaar betalen niet EHOR-studenten (EHOR = Europese Hoger Onderwijsruimte = de EU-landen en nog zo’n 15 andere landen) 5000 – in plaats van 505 – euro inschrijvingsgeld aan de KULeuven. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten uit 72 van de armste ontwikkelingslanden ter wereld wiens ‘gemotiveerd verzoek’ aanvaard wordt. Voor studenten die dit jaar reeds aan de KULeuven studeren is de maatregel niet van kracht. Van de 30455 studenten dit academiejaar komen 6,5% uit niet EHOR-landen, waarvan 0.5% uit de vermelde ontwikkelingslanden.

 

Dit is een dubbele aanval: niet alleen worden de inschrijvingsgelden onbetaalbaar, België is voor de meeste buitenlandse studenten sowieso een duur land.

 

Het begin van een reeks aanvallen

De maatregel kadert in het Bologna-akkoord dat een herstructurering van het hoger onderwijs voorziet. In het ‘Decreet van 30 april 2004 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen’ dat op 12 oktober 2004 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, vinden we onder Afdeling 5 (Bepalingen inzake sommige buitenlandse studenten) inderdaad artikel 64: “Het instellingsbestuur bepaalt vrij en op gemotiveerde wijze het studiegeld voor de inschrijving van studenten die geen beursstudent zijn,…” (en vermeldt bovengenoemde uitzonderingen). Hierop besliste de Academische Raad van de KULeuven op 13 december 2004 de inschrijvingsgelden voor deze groep van studenten met maar liefst 900% te verhogen! Deze 5000 euro is voorlopig nog een richtlijn, de definitieve inschrijvingsgelden zullen op de Academische Raad in mei beslist worden.

Bovendien is voor 31 studierichtingen een afwijkend inschrijvingsgeld vastgelegd. Zo betaal je voor de Master-na-Master-opleiding Master of Laws in Energy and Environmental Law 9000 euro!

Verder gaan ook de inschrijvingsgelden voor wie zich inschrijft voor 2 studierichtingen met 290 euro omhoog.

 

Geen communicatie in onze ICT-maatschappij?!

Pas in het maart-nummer van ‘The Voice’, het blad voor internationale studenten aan de KULeuven, werd deze maatregel voor het eerst kenbaar gemaakt door Portulaca, de studentenorganisatie die “de belangen van buitenlandse studenten verdedigt”. Pas nu wordt onder de personeelsleden over de maatregel gesproken, studenten zijn nog nauwelijks op de hoogte. Buitenlandse studenten moesten hun aanvraag voor het komend academiejaar echter voor 1 maart indienen, dus nog voor de maatregel bekend raakte. Bovendien zullen de definitieve inschrijvingsgelden pas in mei geweten zijn, maanden na de uiterste aanvraagdatum. Dit betekent dat studenten die de nieuwe inschrijvingsgelden niet kunnen betalen, een jaar zullen verliezen.

Portulaca betreurt dat de universiteit niet in staat was de internationale studenten, die ze zogezegd graag aantrekt (want het is belangrijk voor een universiteit om een internationaal karakter te hebben), degelijk en tijdig te informeren.

 

De aanval op het onderwijs: stap voor stap.

Dat we nu pas op de hoogte zijn van de beslissing die in december genomen werd, is echter niet toevallig. Heel bewust voert de universiteit de strategie om het onderwijs stap voor stap minder democratisch te maken. Dit is het begin van een reeks aanvallen in het kader van het Bologna-akkoord. De universiteit begint met de verhoging van het inschrijvingsgeld van een marginale groep studenten, waarvan ze geen weerstand ondervindt. Portulaca is een traditionele studentenvereniging die de maatregel weliswaar betreurt, maar er zich bij neerlegt nog voor ze de studenten op de hoogte brengt.

De argumentatie voor deze beslissing (‘The voice’, Sixth Issue Year Eight) getuigt bovendien van een nationalistische retoriek: Vlaanderen wil niet langer instaan voor de subsidiëring van buitenlandse studenten. Kunnen we hieruit besluiten dat een Portugees meer Vlaams is dan een Braziliaan?

Met deze verdeel-en-heers strategie zal de universiteit het onderwijs langzaam duurder maken, zodat de stap om de verhoging van het inschrijvingsgeld ook voor Vlamingen door te voeren, steeds kleiner wordt.

 

Prijs = kwaliteit?

De maatregel kadert ook duidelijk in het plan om van de KULeuven een elite- universiteit te maken die gerust wat kleiner mag worden. Hiermee toont het bestuur aan dat ze de kwaliteit van onderwijs verwarren met de prijs ervan. Niet de slimme, enkel de rijke studenten zullen in staat zijn het hoger onderwijs aan de KULeuven te financieren. De minder gegoeden zullen betaalbare universiteiten, met – uiteraard – slechtere faciliteiten, moeten zoeken.

In de huidige maatschappij is onderwijs immers een bedrijf dat winstgevend moet zijn, of tenminste met zo weinig mogelijk overheidsgeld moet rondkomen. Met ALS-Leuven zullen we ruchtbaarheid geven aan deze maatregel en naar voor schuiven dat actief verzet nodig is tegen zulke aanvallen. Als de belangen van de buitenlandse studenten in het gedrang komen, is dat wel degelijk ons probleem. Wanneer we passief blijven, zullen alle verworvenheden immers in gevaar komen. Onderwijs is een recht voor iedereen, geen koopwaar!