Universiteit Antwerpen: verzet tegen besparingen

We kregen een interessant pamflet doorgestuurd dat werd verspreid door ACOD-UA. Aan de Antwerpse universiteit zal de komende jaren moeten bespaard worden en de vakbond neemt dit niet. In een pamflet dat onder het personeel wordt verspreid, wordt opgeroepen tot gezamenlijk verzet van personeel en studenten.

Dat er aan de Universiteit Antwerpen bespaard zal worden is nu wel duidelijk. De uitgaven zullen de komende periode jaarlijks met 3% moeten dalen willen we tegen 2013 een begroting in evenwicht bereiken. Om het met de woorden van onze rector te zeggen: forse maatregelen kondigen zich aan! Als redenen voor de besparingen wordt er verwezen naar een opgebouwd tekort uit het verleden, de relatieve achteruitgang van onze universiteit tegenover de andere instellingen en de onvolledige indexering van de werkingsmiddelen. We trekken meer studenten aan en leveren meer doctoraten af, maar sommige andere universiteiten doen nog beter en door de gesloten enveloppe krijgen we minder geld. Daar komt bovenop dat de Vlaamse Regering, minister van onderwijs Frank Vandenbroucke incluis, heeft beslist dat de werkingsmiddelen voor alle instellingen in het hoger onderwijs slechts beperkt geïndexeerd zullen worden voor de periode 2008-2009, waardoor de UA een slordige 2,1 miljoen euro misloopt! Het gaat hier om een uiterst betwistbare interpretatie van het financieringsdecreet in het nadeel van de instellingen.

 

Jobs verdwijnen en werkdruk stijgt

Als gevolg van dit alles zullen er jobs verdwijnen, aan een hoger tempo dan de afgelopen jaren het geval was. Collega’s die de UA verlaten zullen in vele gevallen niet meer vervangen worden, zowel ATP als academisch personeel. Door dit alles zal de werkdruk omhoog gaan want we moeten vermijden dat ons marktaandeel verder afkalft. Kortom: minder jobs, stijgende werkdruk en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in gevaar. Stuk voor stuk zaken die behoren tot de core-business van een vakorganisatie, vandaar dat we ons roeren in dit debat.

Het is in deze wel duidelijk dat de pijlen niet in de eerste plaats naar onze Raad van Bestuur moeten gericht worden. De verantwoordelijken moeten we zoeken in het kamp van de minister, de regering en de EU, die de instellingen in het hoger onderwijs dwingen te concurreren om steeds schaarser wordende middelen. Maar als vakbond roepen we de Raad van Bestuur op om niet bij de pakken te blijven zitten en samen met ons het protest tegen het tekort aan middelen op te drijven.

 

Universiteiten, personeel, studenten: samen strijden voor meer middelen!

Zo zou de UA in eerste instantie, maar niet noodzakelijk exclusief, samen met de andere universiteiten die nadeel ondervinden van het financieringsmodel, zoals de VUB en de UHasselt, de strijd voor meer middelen kunnen aangaan. De Vlaamse overheid besteedt in 2008 slechts 0,73% van het BBP aan Onderwijs en Onderzoek, dat is minder dan in 2006 en nog ver verwijderd van de 1% doelstelling voor 2010. Bovendien dreigen een deel van de fondsen uit de privé-sector te verdwijnen als gevolg van de economische crisis.

 

Een publiek debat is broodnodig!

Waar wachten we nog op? ACOD roept alle vakbonden, de instellingen, het personeel en de studenten op om samen naar buiten te treden en zodoende de Vlaamse Regering duidelijk te maken dat alle instanties wel zeggen dat er dringend investeringen in het onderwijs nodig zijn, maar dat we naast woorden ook daden verwachten. Een publiek debat is nodig en mogelijk Het is niet dat we niet over voldoende argumenten beschikken. Op 27 november 2007 organiseerde het Centrum Pieter Gillis aan de UA een studiedag getiteld “Welke universiteit willen wij?”. Het nieuwe financieringsmodel werd er onder de loep genomen in een geanimeerde discussie met vele van onze academici. De vermarkting van het hoger onderwijs, het opdrijven van de concurrentie tussen universiteiten, het gevaar van onderwijs op 2 snelheden agv outputfinanciering, de dreigende onderfinanciering van faculteiten als L&W, de nadelen van een “gesloten enveloppe systeem”… Het kwam allemaal aan bod.

Vele zaken werden opgenomen in het boek Welke universiteit willen we (niet)?”, met bijdragen van auteurs uit eigen huis en daarbuiten. Als de werknemers van Carrefour staken, dan moeten ze hemel en aarde bewegen om in de pers hun beweegredenen te mogen toelichten. De UA heeft echter het geluk over professoren te beschikken waarnaar de media sneller geneigd zijn te luisteren. Laten we ons sterkste wapen, brains, gebruiken om het debat te voeden. Opinieartikels in kranten, interviews, optredens in debatprogramma’s enz. We zullen als vakbond ons steentje bijdragen, wanneer nodig in de vorm van manifestaties. Met de Vlaamse verkiezingen in aantocht kunnen de minister, en bij de uitbreiding de regering en de politieke partijen, deze kwestie niet links laten liggen.

 

Versterk de vakbond en word lid!

Tot slot nog dit. Als vakbond proberen we zo goed en zo kwaad mogelijk de belangen van alle geledingen van het personeel te verdedigen. ACOD-Overheidsdiensten (ATP-personeel) en ACOD-Onderwijs (academisch personeel), beiden vakbondscentrales van het ABVV, werken hiervoor nauw met elkaar samen. We engageerden ons vorig jaar in een campagne “Gelijk loon voor gelijk werk” voor onderzoekers. Dit zette de regering onder druk waardoor er recent beslist werd om de IWT-beurzen met 190 euro netto per maand op te trekken, waardoor de kloof met de FWO-beurzen sterk verkleint. We laten dit dossier niet los, aangezien er nog verschillende onrechtvaardigheden bestaan. Maar we willen ons ook op andere terreinen laten horen, onder andere omtrent de financiering van onze instelling. Vergroot onze slagkracht, en sluit aan bij ACOD!