Meer publieke middelen voor onderwijs !

Zowel langs Nederlandstalige als langs Franstalige kant stellen de regeringen voor om het mes te zetten in het onderwijs. Om de begrotingstekorten te vullen na de rijkelijke cadeaus aan de banken, wordt onder meer het onderwijs aangesproken. Het personeel en de jongeren moeten maar opdraaien voor de crisis.

Het onderwijs wordt hard geraakt. In de Franstalige gemeenschap wil de regering 12 miljoen euro besparen in 2009 en 50 miljoen in 2010. Langs Vlaamse kant gaat het om 36 miljoen in 2010 en 67 miljoen in 2011. Die besparingen zullen directe gevolgen hebben, o.a. een afname van de kwaliteit in het onderwijs en minder personeel.

Er zijn vandaag al te weinig middelen voor degelijk onderwijs en toch wordt opnieuw bespaard. Het aantal leerlingen per klas ligt al te hoog, het ontbreekt vaak aan pedagogisch materiaal, het onderhoud van de gebouwen voldoet niet en de arbeidscondities van de leraars worden steeds slechter.

Het gebrek aan middelen voor het onderwijs leidt ertoe dat een aantal directies op zoek gaan naar andere inkomsten of de discussie opstarten over het beperken van de toegang tot het hoger onderwijs. Zo lanceerde de rector van de KULeuven bij de opening van het academiejaar een debat over het beperken van de toegang.

Universiteiten zoeken andere financieringsbronnen in de private sector. Aan de Leuvense universiteit is de basisfinanciering door de overheid sinds 2002 met slechts 7% toegenomen, minder dan de index dus. De inkomsten uit de privésector daarentegen namen met 45% toe. En daarnaast wordt steeds meer aan private fondsenwerving gedaan.

Ook aan de ULB begint de directie met het zoeken van private investeerders. Dat is een onderdeel van het Bologna-proces: er worden elite-universiteiten opgezet waarbij de afgestudeerden moeten voldoen aan de vereisten van de markt. De afbouw van de publieke middelen heeft vooral gevolgen voor brede lagen van de studenten (verhoging van de kotprijzen, privatisering en duurder worden van de restaurants, hoger inschrijvingsgeld,…) en personeel. De nieuwe private middelen dienen enkel voor prestigeprojecten en de meest interessante richtingen voor de bedrijfswereld.

Op woensdag 14 oktober voerden de Actief Linkse Studenten samen met anderen actie aan de ULB om te protesteren tegen de vermarkting van het onderwijs, onder meer naar aanleiding van de beslissing van de ULB om een Europees onderzoekshuis op te zetten dat zou gefinancierd worden door private bijdragen.

Tegenover de groeiende impact van de private sector en de ondermijning van de kwaliteit van het onderwijs, stellen wij de nood van meer publieke middelen. Vandaag wordt slechts 5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan onderwijs besteed, begin jaren 1980 was dat nog 7%. Door opnieuw 7% van het BBP aan onderwijs te besteden, zou er zowat 6 miljard euro per jaar extra zijn.

Onze strijd voor meer middelen moet de taalgrens overschrijden, met Franstaligen en Nederlandstaligen staan we samen sterker. Het gaat ook niet enkel om het onderwijs, alle openbare diensten en de private sector worden geraakt door de crisis en bijhorende besparingsplannen. We zullen samen moeten strijden tegen de poging om ons te laten betalen voor de crisis. Met de Actief Linkse Studenten willen we daar alvast onze bijdrage aan leveren. Aarzel niet om mee met ons op te komen voor meer publieke middelen voor het onderwijs!