Open brief naar aanleiding van de Internationale Dag van de Student

Geachte FEF, VVS en andere participanten aan de “Internationale Dag van de Student”,

Graag had ik in namens de Actief Linkse Studenten het geheel van de organisaties aangeschreven die de bijeenkomt op de internationale dag van de student organiseerden in Brussel in verband met volgende problemen. Enerzijds kregen verscheidene van onze studenten op die bewuste dag te maken met bedreigingen en fysieke intimidatie, anderzijds werd onze organisatie blijkbaar niet verwelkomd als participant aan het onderschrijvende platform, ondanks onze aanwezigheid en medewerking in voorbereiding ervan. Ter goeder trouw gaan wij er vanuit dat deze incidenten het gevolg waren van ongepast gedrag van enkele leden van het FEF. In dat geval willen we enkel de betreffende organisaties daarop attent maken en zullen onze leden genoegen nemen met de nodige verontschuldigen. Indien echter gehandeld werd vanuit een bepaald standpunt, gedeeld door het hele platform, willen we hierover graag de nodige discussie aangaan omdat een dergelijke werkwijze binnen het kader van de Belgische studentenbeweging enorm betreurenswaardig zou zijn.

 

Bij aankomst op de actie aan het Schumanplein werden verschillende van onze leden geïntimideerd door leden van de FEF omwille van hun aanwezigheid en gebruik van campagnemateriaal(badges, kranten). Eén van onze leden werd bij de kraag gegrepen door Aris Ikonomouo, medewerker bij FEF, met de dreiging dat hij “van de KKE was (Griekse Communistische partij) en hun methodes goed kende en ze kon laten toepassen door de organisatie van het evenement of door de politie indien we bleven militeren”. Ondanks dat wij duidelijk te kennen hadden gegeven het platform voor deze actiedag mee te willen ondersteunen en wij mee naar de actiedag mobiliseerden , werd ons niet alleen een officiële standplaats ontnomen maar werd het onze individuele leden ook verboden hun standpunten kenbaar te maken. Cynisch genoeg wilden zij op de actie net jongeren motiveren en mobiliseren om op straat te komen op 28 november tegen de repressie ten overstaan van studenten en scholieren door middel van GAS-boetes.

Wij betreuren het ten sterkste dat op een internationale actiedag in teken van democratisch onderwijs ter ontplooiing van iedere student, studenten worden geïntimideerd omdat zij hun mening verspreiden. De studenten-en arbeidersbeweging heeft decennialang moeten vechten voor het recht op vrije meningsuiting en organisatie. De 17e november is als internationale studentendag dan ook de herdenking van de bloedige onderdrukking van studentenstrijd op 17 november in 1937 en 1973 door dictatoriale regimes in respectievelijk Duitsland en Griekenland. In sommige landen vormt het recht op vrije mening en organisatie zelfs vandaag nog steeds of opnieuw een onderdeel van de eisen op de internationale studentendag.

 

ALS is er altijd voor uitgekomen voorstander te zijn van een zo breed mogelijke samenwerking in acties en mobilisaties voor een sociaal alternatief op de besparingswoede. Rond de eis van 7% van het BBP voor onderwijs participeerden we mee in ResPACT en we gaven enkele jaren voordien mee het startschot voor de studentenstrijd tegen de herfinanciering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Vorig jaar organiseerden wij in teken van de internationale studentendag over het ganse land acties onder de noemer “Occupy University & Schools”. Jammer genoeg werden we ditmaal niet betrokken bij het opzetten van deze actiedag.

 

We lieten echter via de VVS weten graag te participeren en waren aanwezig op de laatste voorbereidend vergadering op 12 november. Op de vergadering lieten we weten akkoord te gaan met het platform maar wel enige kritiek te hebben op het persbericht. Hierin werd volgens ons verkeerdelijk de nadruk gelegd op de winsten die het onderwijs genereert als argument voor hogere overheidsinvesteringen. Wij legden uit dat het doel van onderwijs helemaal niet is om winst op te leveren, maar integendeel de nadruk moet liggen op de algemene ontplooiing van jongeren. Uiteindelijk wordt het onderwijs gefinancierd op basis van het belastingsgeld dat ieder gezin afdraagt aan de samenleving. Indien dit belastingsgeld effectief zou gebruikt worden voor een sociaal beleid zou er voldoende mogelijkheid moeten zijn de algemene kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs zwaar op te verbeteren. Dit standpunt werd zo goed als unaniem ondersteund door alle aanwezigen en zou aangepast worden in het persbericht. Op basis van deze constructieve discussies gaven wij duidelijk te kennen het platform mee te willen ondertekenen, niemand bleek daar bezwaar tegen te hebben. Integendeel verwelkomde de president van de FEF, David Mendez Yepez, ons omdat we ook onder Nederlandstalige studenten zouden mobiliseren. Er werd ons zelfs gevraagd indien mogelijk ’s ochtends al om 10u aanwezig te zijn als participerende organisatie om mee te helpen met de opbouw van het evenement. Na de vergadering kregen we propagandamateriaal mee die we konden verspreiden.

 

Onze verontwaardiging is dan ook groot dat we op de dag zelf ter plekke moeten vaststellen helemaal niet als partner beschouwd te worden. We moeten vernemen niet vernoemd te zijn als organisatie onder het persbericht dat we zelf hielpen ontwerpen en een infostand ontzegd te worden waar we onze leden en sympathisanten een hele week voor mobiliseerden. We wezen de verantwoordelijke ter plaatse, Aris Ikonomou, er op dat dit een misverstand moest zijn in de communicatie binnen de FEF en vroegen vriendelijk naar een alternatief te zoeken. Onder het mom van een tekort aan tafels werden we verzocht huiswaarts te keren. Toen we echter voorstelden zelf een eigen tafel op te zetten naast de andere infostands werd de houding van deze FEF-medewerker zeer vijandig. Hij stelde letterlijk dat er eigenlijk een andere reden was voor dit incident: namelijk dat de FEF helemaal niet wil samenwerken met de ALS en we daarom niet werden opgenomen in het platform.

 

Indien er een meningsverschil bestaat tussen ons en bepaalde deelnemers van het platform dan wensen wij hierover in alle openheid, en met alle respect voor elkanders standpunten, over in discussie te gaan. Wij nemen het echter niet als er achter de rug van andere organisaties, door bepaalde individuen beslissingen kunnen genomen worden die schade berokken aan andere verenigingen of studenten. Wij respecteren Aris Ikonomou zijn recht op vrije meningsuiting wanneer hij wenst duidelijk te maken lid te zijn van een partij (KKE) die tot op vandaag repressieve en dictatoriale regimes verdedigt onder het mom van socialisme. We pikken het echter niet indien hij in naam van de FEF dezelfde vormen van repressie binnen de studentenbeweging wil introduceren. De FEF moest vorig jaar nog openlijk beschuldigingen weerleggen uit een artikel van Le Soir waarin het van stalinisme en ondemocratische methodes werd beticht. We hopen ten stelligste dat de FEF dergelijke werkwijzen blijft afzweren en de betrokkenen bij deze incidenten terecht worden gewezen.

We verwachten een correcte communicatie van de betrokken organisaties over deze betreurenswaardige gebeurtenissen en hopen dat er in de toekomst op een constructieve manier kan samengewerkt worden aan studentenmobilisaties.

Vriendelijke groeten,

Mathias Vander Hoogerstraete
namens Actief Linkse Studenten