Hogeschool APsurd! Studenten en personeel kreunen onder verregaande besparingen

Terwijl het nieuwe academiejaar verder zijn gang gaat, hinkt de omkadering voor de studenten van het departement onderwijs van de Artesis-Plantijnhogeschool ver achterop. Wie dacht dat de verantwoordelijke beleidsmakers na succesvol protest ineens de klepel zouden weten hangen, vergist zich. Het Antwerps Studenten Comité (ASC) is niet enkel ontgoocheld maar terecht beschaamd en woedend omdat de directie doet alsof haar neus bloedt. Desondanks gaat het ASC door met haar geplande acties, steeds meer studenten sluiten zich aan.

Artikel door Andrej, student op AP

Algemene chaos zonder uitzicht op verbetering

Met de eerste stages in het vooruitzicht, na anderhalve maand lesactiviteiten, neemt de chaos weer toe. Eén week voor de stages kent de helft van de studenten van het 2de en 3de jaar lerarenopleiding voor het secundair onderwijs zijn stageschool of stageopdracht niet. Nochtans had de directie een maand geleden uitdrukkelijk beloofd dit hardnekkig probleem te zullen oplossen. Nieuwe structuren en verantwoordelijke opleiders zouden soelaas brengen.

Ondertussen offeren de “anciens” onder de lectoren zich op, zonder vergoeding, om alles in goede banen te leiden en de stages reglementair te laten verlopen. Toch zijn er richtingen, zoals muzikale opvoeding en lager onderwijs, waar de studenten vriendelijk verzocht worden hun eigen stageschool te regelen. Wie gaat het anders doen? Dat vroeg het ASC zich ook af en dus trok het naar de bevoegde instantie voor de coördinatie van de stages. Het antwoord was duidelijk:” Iedereen die hier nog overblijft is bezig met het zoeken naar een andere job en zal binnen dit en een paar maand vertrokken zijn.” Veelbelovende vooruitzichten voor het tweede semester dus…

Alsof dat niet volstond zijn er nog altijd de dagdagelijkse misverstanden en tekortkomingen. De lesroosters zijn er telkens pas vlak voor de aanvang van de lessen. De directie noemt het een ‘grote’ verwezenlijking dat die roosters er zijn, terwijl de meerderheid van de studenten kreunt onder de steeds veranderende structuur van de lessenroosters met overlappingen als gevolg. Hoe kunnen werkende studenten en studenten met kinderen of familie waar ze voor moeten zorgen, hun leven en studiemomenten inplannen als ze van niets op de hoogte zijn? Het ASC eist dan ook semesteriële lessenroosters, een goede studieloopbaanbegeleiding en het opnieuw aanwerven van de ontslagen studieloopbaanbegeleiders!

Het ASC eist ook dat er eindelijk duidelijkheid komt in het aantal ontslagenen en de opgelegde structuur aan het personeel. Deze week vernam het ASC dat één van de twee vaste werknemers van de studentenadministratie in de Verschansingsstraat na 15 jaar dienst werd ontslagen. Ook in de bib zijn de personeelsleden met de langste staat van dienst en met een A-loon ontslagen. Hun werk valt nu op de schouders van C-loonpersoneelsleden die nu harder én voor minder loon moeten werken. Iedereen moet inleveren en een tandje bijsteken. Enkel de directie blijft netjes buiten schot met een dienstwagen en chauffeur, maar ook een extern consultancybureau dat stukken van mensen kost om het werk te doen dat de directie zelf blijkbaar niet aankan. En dat terwijl mensen die een meerwaarde betekenen op professioneel vlak voor de hogeschool behandeld worden als het vuil van de straat. Het ASC eist dat onmiddellijk alle beslissingen die ontslagen als gevolg hebben in het opleidend, administratief of onderhoudspersoneel ongedaan worden gemaakt.

Studenten in de kou

De lijst met problemen op de hogeschool AP, specifiek het departement onderwijs, is eindeloos. Veel studenten hebben de afgelopen weken e-mails gestuurd en telefoontjes gepleegd om antwoorden of hulp te vinden. De directie beweerde immers in haar communicatie dat inspraak en melding van problemen op haar prioriteitenlijstje stonden. Toch kregen de meeste studenten te horen dat ze met eventuele klachten (de probleemfase is al voorbij gestreefd) bij de ombudsdienst terecht konden. Na twee weken werd echter duidelijk dat het telefoonnummer op de webstek van de hogeschool niet klopte en de ombudsdienst dus niet bereikt kon worden.

Daarnaast zijn er nog altijd lessen zonder lectoren, zonder klaslokaal en zonder enig perspectief dat hier verandering in zou komen. Wie dit aan de kaak durft stellen wordt door de directie afgeschilderd als pessimist of onrustzaaier. Als het ASC na onophoudelijk aandringen via telefoon en mail een onderhoud verkrijgt met het departementshoofd, zijn enkel twee studenten welkom. De andere 20 die samen met het ASC post vatten aan het vergaderlokaal van de directie waren niet welkom met hun problemen. Tenslotte bleek na eigen onderzoek van het ASC dat de prijzen in de studentenresto voor sommige maaltijden verdrievoudigd waren! Bovendien konden enkel studenten van de UA gebruik maken van het studententarief omdat het voorziene studentenrestaurant gelegen is in een gebouw van de UA.

Vermarkting van het onderwijs leidt tot verschraling

Op dinsdag 8 oktober poseerde Inga Verhaert (SP.a), provinciaal gedupeerde voor onderwijs, als een fiere gieter op de bouwwerf van de nieuwe campus Noord die binnen anderhalf jaar in gebruik zal worden genomen door de 5000 studenten van de AP Hogeschool. Ze stelde: ”Nagenoeg alle Antwerpse havenbedrijven, die hier dichtbij gelegen zijn, hebben nood aan goed opgeleide onderhoudstechnici,” en “studenten kunnen oefenen in de gloednieuwe laboratoria en de ultramoderne industriële pompinstallatie.” (1)

Met de ALS zijn we uiteraard niet tegen de bouw van nieuwe campussen met goed materiaal. Maar het is wel opvallend dat de haven die jaarlijks miljoenen euro’s winst maakt noch financieel noch vormend betrokken is bij het onderwijs waar het zo afhankelijk van is. Studenten zouden naast theoretische lessen betaalde en begeleide stages moeten kunnen volgen in Antwerpse havenbedrijven. Arbeiders zouden hun know-how en ervaring in praktijk moeten kunnen overbrengen op studenten in opleiding. Het havenpatronaat zou, in de plaats van enkel te profiteren van stagiairs als goedkope of onbetaalde arbeidskrachten, moeten worden verplicht haar winsten te herinvesteren in het onderwijs. Op dit moment zijn studenten producten en hogescholen of universiteiten bedrijven aan het worden met CEO’s in plaats van pedagogische team’s. De vermarkting van het onderwijs zal de toekomstige generaties voor grote tekortkomingen plaatsen als daar niet tegen gestreden wordt. Nu al wijst de OESO er Vlaanderen op dat de algemene kwaliteit van haar onderwijs met rasse schreden afneemt. De leesvaardigheid onder Vlaamse jongeren neemt volgens PISA-onderzoeken ook af, en is het hoogst in gezinnen met laag opgeleide ouders.

Welk antwoord op besparingen?

Niet enkel de Actief Linkse Studenten en het ASC stellen zich vragen bij de toekomst van het hoger onderwijs en eisen meer inspraak voor studenten. Ook het Antwerps Studenten Overleg stuurde een boze brief aan Bart De Wever om het gebrek aan studenteninspraak en het repressieve beleid ten opzichte van studentenprotest zoals bij de TegenGAS- en Monsantoprotesten aan te klagen. (2) De Antwerpse burgemeester heeft voorlopig nog niet inhoudelijk gereageerd volgens het ASO, hij heeft wel bevestigd dat de studentenbuurt zal voorzien worden van CCTV (bewakingscamera’s). Met de ALS strijden we voor meer middelen en personeel voor het onderwijs. 7% van het BBP zou een goede start zijn. Daarnaast komen we ook op voor de bouw van meer studentenvoorzieningen die de sociale, sportieve, educatieve,.. noden van de studenten op een degelijke en toegankelijke manier kunnen garanderen. En dat op democratische wijze, met inspraak en inplanting in alle lagen van de bevolking. Studenten zouden ook een studentenloon moeten krijgen dat voorkomt dat hun studies in het gedrang zouden komen omdat studenten moeten gaan bijklussen om hun studies te betalen. Samen met het ASC zullen de ALS de strijd op de AP-hogeschool verder blijven voeren!

 


 

  1. PARK SPOOR NOORD wordt studentensite, DS, pag 28, 08/10/2013
  2. Studenten Misnoegd, 16/10/2013, de Streekkrant